MIKROBIOLOGIJA - Morfologija Eukariota at University Of Zagreb | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für MIKROBIOLOGIJA - morfologija eukariota an der University of Zagreb

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen MIKROBIOLOGIJA - morfologija eukariota Kurs an der University of Zagreb zu.

TESTE DEIN WISSEN

MORFOLOGIJA EUKARIOTA 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- svi živi organizmi su nastali od jedne primodijalne stanice ( matične stanice ) prije 3.5 milijardi godina. 

prelazak prokariotskih stanica u naprednije i veće - eukariotske - važan događaj u evoluciji

- utjecaj akumulacije anaerobnog kisika na mikroorganizme: - izumrli, razvili kapacitet za respiraciju, asocijacije s aerobnim tipom stanica - ( objašnjenje za metaboličku organizaciju eukariotskog tipa stanice )

ENDOSIMBIOTSKA TEORIJA - mitohondriji i kloroplasti - organeli simbiotskog porijetla 

mitohondriji - odgovorni za respiraciju 

USPOREDBA - eukariotske i prokariotske stanice - eukariotska je 1000 puta veća, 

ORGANELE - obavijene membranama 

DNA - molekula ograđenja membranom, nalazi se u kromosomima te okružena histonima i proteinima 

EUKARIOTI: alge, protozoe, više biljke, životinje, gljive (mikroskopske - jednostanične i višestanične, i makrokopske)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

 stanična stijenka 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

EUKARIOTI: 

svi organizmi koji imaju jezgru i stanične organele obavijene membranom 

STANIČNA STIJENKA: 

glavna uloga je zaštita 

- jednostavnije strukture od bakterijske 

- ne sadrži peptidoglikan 

građa:

kod algi: - sadrže celulozu 

- neke imaju Ca2+ i silikon - FRSTULE

- kod dijatomea - silicij dioksid, protein, polisaharid 

kod gljiva:  mogu sadržavati celulozu no uglavnom od hitina 

kvasci - ss građena od hitina, glukana i manana

ostali sastojci: proteini, lipidi, anorganski fosfati 

amebe i sluzave plijesni: ne sadrže ss

protozoe:  uglavnom nemaju specifičnu ss, ali imaju specifičnu elastičnu ovojnicu - pelikulu 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

citoplazmatska membrana 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

kod eukariota koji nemaju staničnu stijenku, citoplazmatska membrana služi kao vanjski omotač stanice 

građa: 

lipidi: - fosfolipidi i stereoli 

proteini: integralni i periferni

* tekući mozaik - model opće oragnizacije bioloških membrana 

LIPIDI: 

Lipidne membrane - fosfolipidi stereoli

FOSFOLIPIDI:  

postavljeni u 2 usporedna niza koji se nazivaju fosfolipidni dvosloj 

- polarni hidrofobni dio  i nepolarni hidrofobni repovi 

polarni hidrofilni dio- na površini - polarna glava - fosfatna skupina i glicerol 

nepolarni hidrofobni repovi - na unutrašnjoj strani fosfolipidnog dvosloja 

- čine ga masne kiseline - zasićena i nezasićena 

HIDROFOBNE INTERAKCIJE - pogonske sile za stvaranje fosfolipidnih dvosloja 

- duljina i stupanj nezasićenosti masnih kiselina se odražava na fluidnost membrane i ovise o abiotičkim uvjetima na staništu 

STEREOLI:

ergosterol, dihidroergosterol, zimosterol 

ergosterol- umetnut u dvosloj 

amfipatske molekule 

-OH grupa vezana s polarnim glavama vodikovim vezama dok je CH rep umetnut u hidrofobnu regiju dvosloja 

steroli između fosfolipida - inhibiraju kristlizaciju masnih kiselina na niskim temperaturama 

PROTEINI :

različitih molekularnih težina su sastavni dio plazmatske membrane 

integralni i periferni 

integralni:

stupaju u interakcije s ugljikovodičnim područjem dvosloja 

periferni:

vezivanje na površinu integralnih proteina 

- ATP-aza je integralni protein 

- katalizacijom ATP-a osigurava potrebnu energiju za aktivni transport kroz membranu 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

osnovne funkcije membrana 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

stanična membrana: 

-visoko selektivna barijera između citoplazme i stanične okoline 

- specifične molekulske crpke i propusti koji reguliraju molekulski i ionski sastav 

od ss prtozozoa se razlikuju po tome što sadrže sterole i po sadržaju proteina 

TRANSPORT TVARI KROZ CITOPLAZMATSKU MEMBRANU:

pasivno: uz utrošak energije a) olakšana b) jednostavna

aktivno: bez utroška energije 

a) primarni aktivni transport

b) sekundarni aktivni transport 

jednostavna difuzija kroz lipidni dvosloj:

bez učešća proteinskih prenositelja

- spontano gibnje čestica niz koncentracijski gradijent do uspostavljanja ravnoteže

jednostavnom difuzijom prenose se: 

tvari topive u lipidma: masti i steroidini hormoni

plinovi: 02, N2, CO2, NO, CO, H2S  

male nenabijene polarne molekule: urea, voda, etanol 

brzina difuzije ovisi o: 

- razlici koncentracije

- veličini molekula i topivosti

- molekula u lipidima 

- viskoznosti i debljini lipidnog sloja 

- površini 

b) olakšana difuzija:

kroz proteinske kanale koji su uvijek otvoreni

- središnji vodeni kanal omogućava difuziju tvari u oba smjera 

- spontani prijenos niz koncentracijski gradijent

- prijenos iona i malih polarnh molekula (urea, voda, etanol) 

- specifičnost: temelji se na velični i naboju tvari koja se prenosi 

AKTIVNI PRIJENOS: 

uz ulaganje energije - hidroliza ATP-a

- prijenos tvari protivno njihovom koncentracijskom ili elektrokemijskom gradijenu 

- primarn aktivni prijenos - ionske crpke 

- sekundarni aktivni prijenos - vezani priijenos 

PRIJENOS ŠEĆERA KROZ STANIČNU MEMBRANU:
glukoza, fruktoza, manoza - transportiraju se olakšanom difuzijom (pasivni prijenos) 

saharoza - transformira se van stanice pomoću invertaze u monosaharide koji se onda transportiraju u stanicu 

maltoza - transportira se aktivnim prijenosom 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

citoplazma 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- obuhvaća sav sadržaj unutar citoplazmatske membrane osim jezgre 

citosol, organele, citoskeletna mreža 

CITOSOL: 

blago kisele koloidalne tekućine 

u kojoj su otopljene: proteini, enzimi, makromolekulski agregati, tvari male i srednje Mr 

ORGANELE: -endoplazmatskog retikuluma 

- Golgijevog aparata, mitohondriji, vakuole, kloroplasta (kod biljaka) 

CITOSKELETNE MREŽE:

omogućavanje strukturalne organizacije (struktura stanice)

- građene od mikrotubula i mikrofilamenata Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

jezgra 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

građa: 

- kugasta, najčešće najveća struktura u stanici  

- sadrži sva nasljedna svojstva - DNA 

- odvojena od citoplazme  jezgrinom membranom - jezgrin omotač 

sitne pore - na jezgrinom omotaču omogućavaju komunikaciju jezgre s membranskom mrežom, endoplazmatskim retikulumom te izmjenu proteina između jezgre i citoplazme 

želatinasti ovoj izvan jezgrina omotača - nukleoplazma 

JEZGRICA: 

nalazi se u centralnom dijelu jezgre 

nestaje tokom mitoze te se ponovno pojavljuje tokom interfaze 

- Sinteza ribosomske DNA: mjesto transkripcije rRNA i uključenost u stapanje pojedinica ribosoma 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

DNA

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- DNA je pojena s velikom brojem proteina - 

histoni - osnovni 

nukleosom - kombinacija od 165 prova DNA i 8 molekula histona 

- kad se stanica ne razmnožava, DNA i udruženi proteini pojavljuju se u obliku kromatina

- prije dijeljenja kromatin se svija u debela i tanka tjelešca - kromosomi

nukleosomi - osnovne jedinice kromosoma 

namatanje DNA - pakiranje DNA

nukleosomi skraćuju DNA - prvi korak u kondenzaciji DNA Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

endoplazmatski retikulum 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- mreža unutarnjih membrana koja se proteže od citoplazmatske membrane do jezgre 

- uključenost u sintezu proteina 

mreža cjevčica uronjenih u citoplazmu - kontakt s citoplazmatskom membranom i jezgrinom membranom 

1. površina odvijanja kemijskih reakcija 2. put za prijenos molekula 3. pohrana sintetskih molekula 

važna uloga u sintezi proteina i lipida 

 GLATKI ER - stvaranje i skladištenje steroida i lipida 

HRAPAVI ER - ribosomu su na površini 

sinteza i pakiranje proteina 

- direktna povezanost s jezgrinom membranom, direktan prijenos molekula kroz obje membrane 

proces sinteze proteina - mtRNA se kreće od jezgre do ribosoma na površini hrapavog ER-a.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

ribosomi 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- mjesto sinteze proteina u stanici

- vezani za er 

- sintetiziraju proteine (plazmatske membrane, sekretorne i lipide) 

- pojedinačni ribosomi i polisomi - skupine ribosoma vezana za istu molekulu mRNA Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

golgijev kompleks 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- naslage crpki s vezikulama 

- nastavak ER - vezikule prenose proteine nastale u endoplazmatskom retikulumu u vrećice (cisterne) Golgijeva kompleksa 

oligosaharidne jedinice glikoproteina se skraćuju te se na krajevima glikoliziraju - razvrstavanje i preumjeravanje u vakuolu ili plazmatsku membranu 

- uloga: pakiranje i izlučivanje proteina, sinteza ugljikohidrata i povezivanje - glikoproteini lipoproteini, izlučivanje iz stance u vezikule - egzocitoza 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

golgijev kompleks 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- naslage crpki s vezikulama 

- nastavak ER - vezikule prenose proteine nastale u endoplazmatskom retikulumu u vrećice (cisterne) Golgijeva kompleksa 

oligosaharidne jedinice glikoproteina se skraćuju te se na krajevima glikoliziraju - razvrstavanje i preumjeravanje u vakuolu ili plazmatsku membranu 

- uloga: pakiranje i izlučivanje proteina, sinteza ugljikohidrata i povezivanje - glikoproteini lipoproteini, izlučivanje iz stance u vezikule - egzocitoza 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

lizosomi 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- nastaju iz golgijeva kompleksa

- obavijeni su jednostrukom membranom koja sadrži enzime 

- sudjeluju u probavnim procesima 

uz pomoć probavnih enzima rastavljaju mnoge vrste molekula - primarni lizosomi nose kisele hidrolaze 

- mogu probaviti bakterije koje ulaze u stanicu Lösung ausblenden
  • 10447 Karteikarten
  • 406 Studierende
  • 13 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen MIKROBIOLOGIJA - morfologija eukariota Kurs an der University of Zagreb - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

MORFOLOGIJA EUKARIOTA 

A:

- svi živi organizmi su nastali od jedne primodijalne stanice ( matične stanice ) prije 3.5 milijardi godina. 

prelazak prokariotskih stanica u naprednije i veće - eukariotske - važan događaj u evoluciji

- utjecaj akumulacije anaerobnog kisika na mikroorganizme: - izumrli, razvili kapacitet za respiraciju, asocijacije s aerobnim tipom stanica - ( objašnjenje za metaboličku organizaciju eukariotskog tipa stanice )

ENDOSIMBIOTSKA TEORIJA - mitohondriji i kloroplasti - organeli simbiotskog porijetla 

mitohondriji - odgovorni za respiraciju 

USPOREDBA - eukariotske i prokariotske stanice - eukariotska je 1000 puta veća, 

ORGANELE - obavijene membranama 

DNA - molekula ograđenja membranom, nalazi se u kromosomima te okružena histonima i proteinima 

EUKARIOTI: alge, protozoe, više biljke, životinje, gljive (mikroskopske - jednostanične i višestanične, i makrokopske)

Q:

 stanična stijenka 

A:

EUKARIOTI: 

svi organizmi koji imaju jezgru i stanične organele obavijene membranom 

STANIČNA STIJENKA: 

glavna uloga je zaštita 

- jednostavnije strukture od bakterijske 

- ne sadrži peptidoglikan 

građa:

kod algi: - sadrže celulozu 

- neke imaju Ca2+ i silikon - FRSTULE

- kod dijatomea - silicij dioksid, protein, polisaharid 

kod gljiva:  mogu sadržavati celulozu no uglavnom od hitina 

kvasci - ss građena od hitina, glukana i manana

ostali sastojci: proteini, lipidi, anorganski fosfati 

amebe i sluzave plijesni: ne sadrže ss

protozoe:  uglavnom nemaju specifičnu ss, ali imaju specifičnu elastičnu ovojnicu - pelikulu 

Q:

citoplazmatska membrana 

A:

kod eukariota koji nemaju staničnu stijenku, citoplazmatska membrana služi kao vanjski omotač stanice 

građa: 

lipidi: - fosfolipidi i stereoli 

proteini: integralni i periferni

* tekući mozaik - model opće oragnizacije bioloških membrana 

LIPIDI: 

Lipidne membrane - fosfolipidi stereoli

FOSFOLIPIDI:  

postavljeni u 2 usporedna niza koji se nazivaju fosfolipidni dvosloj 

- polarni hidrofobni dio  i nepolarni hidrofobni repovi 

polarni hidrofilni dio- na površini - polarna glava - fosfatna skupina i glicerol 

nepolarni hidrofobni repovi - na unutrašnjoj strani fosfolipidnog dvosloja 

- čine ga masne kiseline - zasićena i nezasićena 

HIDROFOBNE INTERAKCIJE - pogonske sile za stvaranje fosfolipidnih dvosloja 

- duljina i stupanj nezasićenosti masnih kiselina se odražava na fluidnost membrane i ovise o abiotičkim uvjetima na staništu 

STEREOLI:

ergosterol, dihidroergosterol, zimosterol 

ergosterol- umetnut u dvosloj 

amfipatske molekule 

-OH grupa vezana s polarnim glavama vodikovim vezama dok je CH rep umetnut u hidrofobnu regiju dvosloja 

steroli između fosfolipida - inhibiraju kristlizaciju masnih kiselina na niskim temperaturama 

PROTEINI :

različitih molekularnih težina su sastavni dio plazmatske membrane 

integralni i periferni 

integralni:

stupaju u interakcije s ugljikovodičnim područjem dvosloja 

periferni:

vezivanje na površinu integralnih proteina 

- ATP-aza je integralni protein 

- katalizacijom ATP-a osigurava potrebnu energiju za aktivni transport kroz membranu 
Q:

osnovne funkcije membrana 

A:

stanična membrana: 

-visoko selektivna barijera između citoplazme i stanične okoline 

- specifične molekulske crpke i propusti koji reguliraju molekulski i ionski sastav 

od ss prtozozoa se razlikuju po tome što sadrže sterole i po sadržaju proteina 

TRANSPORT TVARI KROZ CITOPLAZMATSKU MEMBRANU:

pasivno: uz utrošak energije a) olakšana b) jednostavna

aktivno: bez utroška energije 

a) primarni aktivni transport

b) sekundarni aktivni transport 

jednostavna difuzija kroz lipidni dvosloj:

bez učešća proteinskih prenositelja

- spontano gibnje čestica niz koncentracijski gradijent do uspostavljanja ravnoteže

jednostavnom difuzijom prenose se: 

tvari topive u lipidma: masti i steroidini hormoni

plinovi: 02, N2, CO2, NO, CO, H2S  

male nenabijene polarne molekule: urea, voda, etanol 

brzina difuzije ovisi o: 

- razlici koncentracije

- veličini molekula i topivosti

- molekula u lipidima 

- viskoznosti i debljini lipidnog sloja 

- površini 

b) olakšana difuzija:

kroz proteinske kanale koji su uvijek otvoreni

- središnji vodeni kanal omogućava difuziju tvari u oba smjera 

- spontani prijenos niz koncentracijski gradijent

- prijenos iona i malih polarnh molekula (urea, voda, etanol) 

- specifičnost: temelji se na velični i naboju tvari koja se prenosi 

AKTIVNI PRIJENOS: 

uz ulaganje energije - hidroliza ATP-a

- prijenos tvari protivno njihovom koncentracijskom ili elektrokemijskom gradijenu 

- primarn aktivni prijenos - ionske crpke 

- sekundarni aktivni prijenos - vezani priijenos 

PRIJENOS ŠEĆERA KROZ STANIČNU MEMBRANU:
glukoza, fruktoza, manoza - transportiraju se olakšanom difuzijom (pasivni prijenos) 

saharoza - transformira se van stanice pomoću invertaze u monosaharide koji se onda transportiraju u stanicu 

maltoza - transportira se aktivnim prijenosom 

Q:

citoplazma 

A:

- obuhvaća sav sadržaj unutar citoplazmatske membrane osim jezgre 

citosol, organele, citoskeletna mreža 

CITOSOL: 

blago kisele koloidalne tekućine 

u kojoj su otopljene: proteini, enzimi, makromolekulski agregati, tvari male i srednje Mr 

ORGANELE: -endoplazmatskog retikuluma 

- Golgijevog aparata, mitohondriji, vakuole, kloroplasta (kod biljaka) 

CITOSKELETNE MREŽE:

omogućavanje strukturalne organizacije (struktura stanice)

- građene od mikrotubula i mikrofilamenata Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

jezgra 

A:

građa: 

- kugasta, najčešće najveća struktura u stanici  

- sadrži sva nasljedna svojstva - DNA 

- odvojena od citoplazme  jezgrinom membranom - jezgrin omotač 

sitne pore - na jezgrinom omotaču omogućavaju komunikaciju jezgre s membranskom mrežom, endoplazmatskim retikulumom te izmjenu proteina između jezgre i citoplazme 

želatinasti ovoj izvan jezgrina omotača - nukleoplazma 

JEZGRICA: 

nalazi se u centralnom dijelu jezgre 

nestaje tokom mitoze te se ponovno pojavljuje tokom interfaze 

- Sinteza ribosomske DNA: mjesto transkripcije rRNA i uključenost u stapanje pojedinica ribosoma 

Q:

DNA

A:

- DNA je pojena s velikom brojem proteina - 

histoni - osnovni 

nukleosom - kombinacija od 165 prova DNA i 8 molekula histona 

- kad se stanica ne razmnožava, DNA i udruženi proteini pojavljuju se u obliku kromatina

- prije dijeljenja kromatin se svija u debela i tanka tjelešca - kromosomi

nukleosomi - osnovne jedinice kromosoma 

namatanje DNA - pakiranje DNA

nukleosomi skraćuju DNA - prvi korak u kondenzaciji DNA Q:

endoplazmatski retikulum 

A:

- mreža unutarnjih membrana koja se proteže od citoplazmatske membrane do jezgre 

- uključenost u sintezu proteina 

mreža cjevčica uronjenih u citoplazmu - kontakt s citoplazmatskom membranom i jezgrinom membranom 

1. površina odvijanja kemijskih reakcija 2. put za prijenos molekula 3. pohrana sintetskih molekula 

važna uloga u sintezi proteina i lipida 

 GLATKI ER - stvaranje i skladištenje steroida i lipida 

HRAPAVI ER - ribosomu su na površini 

sinteza i pakiranje proteina 

- direktna povezanost s jezgrinom membranom, direktan prijenos molekula kroz obje membrane 

proces sinteze proteina - mtRNA se kreće od jezgre do ribosoma na površini hrapavog ER-a.


Q:

ribosomi 

A:

- mjesto sinteze proteina u stanici

- vezani za er 

- sintetiziraju proteine (plazmatske membrane, sekretorne i lipide) 

- pojedinačni ribosomi i polisomi - skupine ribosoma vezana za istu molekulu mRNA Q:

golgijev kompleks 

A:

- naslage crpki s vezikulama 

- nastavak ER - vezikule prenose proteine nastale u endoplazmatskom retikulumu u vrećice (cisterne) Golgijeva kompleksa 

oligosaharidne jedinice glikoproteina se skraćuju te se na krajevima glikoliziraju - razvrstavanje i preumjeravanje u vakuolu ili plazmatsku membranu 

- uloga: pakiranje i izlučivanje proteina, sinteza ugljikohidrata i povezivanje - glikoproteini lipoproteini, izlučivanje iz stance u vezikule - egzocitoza 
Q:

golgijev kompleks 

A:

- naslage crpki s vezikulama 

- nastavak ER - vezikule prenose proteine nastale u endoplazmatskom retikulumu u vrećice (cisterne) Golgijeva kompleksa 

oligosaharidne jedinice glikoproteina se skraćuju te se na krajevima glikoliziraju - razvrstavanje i preumjeravanje u vakuolu ili plazmatsku membranu 

- uloga: pakiranje i izlučivanje proteina, sinteza ugljikohidrata i povezivanje - glikoproteini lipoproteini, izlučivanje iz stance u vezikule - egzocitoza 
Q:

lizosomi 

A:

- nastaju iz golgijeva kompleksa

- obavijeni su jednostrukom membranom koja sadrži enzime 

- sudjeluju u probavnim procesima 

uz pomoć probavnih enzima rastavljaju mnoge vrste molekula - primarni lizosomi nose kisele hidrolaze 

- mogu probaviti bakterije koje ulaze u stanicu MIKROBIOLOGIJA - morfologija eukariota

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten MIKROBIOLOGIJA - morfologija eukariota Kurse im gesamten StudySmarter Universum

mikrobiologija -prokariotska ćelija

University of Belgrade

Zum Kurs
Mikrobiologi

Lund University

Zum Kurs
mikrobiologi

Blekinge Institute of Technology

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden MIKROBIOLOGIJA - morfologija eukariota
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen MIKROBIOLOGIJA - morfologija eukariota