Audit at University Of Da Nang | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Audit an der University of Da Nang

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Audit Kurs an der University of Da Nang zu.

TESTE DEIN WISSEN


Xác định sản lượng titan được khai thác của 1 công ty trong năm vừa qua để đánh giá việc tuân thủ Luật Thuế tài nguyên của công ty.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Tuân thủ 

Nhà nước

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN


Xác định sự phù hợp giữa BCTC của Tập đoàn Điện lực VN với các tiêu chuẩn đặt ra của Ngân hàng Thế giới để đáp ứng yêu cầu vay vốn.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Tuân thủ 

Nhà nước

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN


Kiểm tra dự án thay thế cây xanh trên đường phố Hà Nội xem có hợp lý về loại cây trồng, tỉ lệ thay thế, kinh phí sử dụng…hay không.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Hoạt động

Nhà nước

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN


Kiểm tra tính hữu hiệu và tính hiệu quả của dự án đầu tư sân bay quốc tế Long Thành.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Hoạt động 

Nhà nước

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN


Kiểm tra việc chấp hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Tuân thủ

Nhà nước

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN


Đánh giá tính hữu hiệu của chương trình chăm sóc khách hàng của công ty.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Hoạt động

Nội bộ

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN


Kiểm tra BCTC của các xí nghiệp trực thuộc công ty

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Tài chính

Nội bộ/ Độc lập

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN


Kiểm tra BCTC của siêu thị Metro trong các năm vừa qua để xác định số thuế TNDN mà công ty tự khai có đúng như yêu cầu của Luật Thuế TNDN không.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Tài chính

 Nhà nước/ Độc lập

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN


Kiểm tra BCTC của các công ty niêm yết trước khi công bố trên thị trường chứng khoán.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Tài chính

 Độc lập

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN


Kiểm tra việc thi công nhà xưởng mới của công ty xem có đúng như thiết kế không.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Tuân thủ

Nội bộ

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN


Kiểm tra số cây trồng thực tế trên 1 hecta của 1 dự án trồng rừng để đánh giá tính hợp lý của bản Quyết toán kinh phí trồng rừng.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Tài chính

Nhà nước

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Kiểm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành của quốc lộ số 14.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Loại hình: KT BCTC

KTV thực hiện: Nhà nước

Lösung ausblenden
  • 530 Karteikarten
  • 27 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Audit Kurs an der University of Da Nang - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:


Xác định sản lượng titan được khai thác của 1 công ty trong năm vừa qua để đánh giá việc tuân thủ Luật Thuế tài nguyên của công ty.

A:

Tuân thủ 

Nhà nước

Q:


Xác định sự phù hợp giữa BCTC của Tập đoàn Điện lực VN với các tiêu chuẩn đặt ra của Ngân hàng Thế giới để đáp ứng yêu cầu vay vốn.

A:

Tuân thủ 

Nhà nước

Q:


Kiểm tra dự án thay thế cây xanh trên đường phố Hà Nội xem có hợp lý về loại cây trồng, tỉ lệ thay thế, kinh phí sử dụng…hay không.

A:

Hoạt động

Nhà nước

Q:


Kiểm tra tính hữu hiệu và tính hiệu quả của dự án đầu tư sân bay quốc tế Long Thành.

A:

Hoạt động 

Nhà nước

Q:


Kiểm tra việc chấp hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

A:

Tuân thủ

Nhà nước

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:


Đánh giá tính hữu hiệu của chương trình chăm sóc khách hàng của công ty.

A:

Hoạt động

Nội bộ

Q:


Kiểm tra BCTC của các xí nghiệp trực thuộc công ty

A:

Tài chính

Nội bộ/ Độc lập

Q:


Kiểm tra BCTC của siêu thị Metro trong các năm vừa qua để xác định số thuế TNDN mà công ty tự khai có đúng như yêu cầu của Luật Thuế TNDN không.

A:

Tài chính

 Nhà nước/ Độc lập

Q:


Kiểm tra BCTC của các công ty niêm yết trước khi công bố trên thị trường chứng khoán.

A:

Tài chính

 Độc lập

Q:


Kiểm tra việc thi công nhà xưởng mới của công ty xem có đúng như thiết kế không.

A:

Tuân thủ

Nội bộ

Q:


Kiểm tra số cây trồng thực tế trên 1 hecta của 1 dự án trồng rừng để đánh giá tính hợp lý của bản Quyết toán kinh phí trồng rừng.

A:

Tài chính

Nhà nước

Q:

Kiểm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành của quốc lộ số 14.

A:

Loại hình: KT BCTC

KTV thực hiện: Nhà nước

Audit

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Audit Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Auditing

University of Johannesburg

Zum Kurs
Audit 2

42 FR

Zum Kurs
AUDITORÍA

Universidad Alfonso X El Sabio

Zum Kurs
Auditoría

Universidad de Colima

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Audit
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Audit