Kemiteknik 2 Reaktionsteknik at Royal Lnstitute Of Technology | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Kemiteknik 2 reaktionsteknik an der Royal lnstitute of Technology

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Kemiteknik 2 reaktionsteknik Kurs an der Royal lnstitute of Technology zu.

TESTE DEIN WISSEN

Uppgift 2 2022-01


Vad menas med en nonisoterm reaktion och hur påverkas 

reaktordimensioneringen?


Förklara begreppen tändnings-och släckningstemperatur.


Vad kan man göra för att nå tändningstemperaturen i en adiabatisk tankreaktor där en exoterm vätskefasreaktion ska ske?

(Vad är det man förändrar.)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Hänsyn måste tas till reaktionsvärmets inverkan vid beräkningar mha en värmabalans. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Uppgift 6 2022-01

Vid raffinering av råolja används normalt både atmosfärisk destillation och 

vakuumdestillation för att separera råoljan i olika fraktioner.  

 

a) Förklara varför vakuumdestillation används för att separera föreningar 

med hög molekylvikt (4p) 

 

b) Ett exempel på en produkt bestående av högmolekylära föreningar är 

bitumen. Vad är det huvudsakliga användningsområdet för bitumen? 

(1p) 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Vet ej 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Uppgift 3 2019-01-12 
Hur skiljer sig hetereogena reaktioner från homogena och hur påverkar det reaktionshastigheten? Illustrera detta genom att rita en figur  som visar de DRIVANDE KRAFTERNA för reaktionshastigheten (beskriv tydlig vad du ritat).
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Vet ej 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Uppgift 1 2022-01

Varför seriekopplar man ofta tankreaktorer?

Finns det någon vits med att seriekoppla tubreaktorer?

Motivera dina svar.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Se kap  3 i KRT s 46
Den ideala tankreaktorn kräver ofta en väldigt stor reaktorvolym på grund av dess  arbetssätt.
Genom att istället seriekoppla flera tankreaktorer kan den totala reaktorvolymen minska. 
Reaktantkoncentrationen (och därmed reaktionshastigheten) avtar då stegvis från reaktor till reaktor. 


Nej  det är ingen vits med att seriekoppla tubreaktorer. Ett oändligt antal tankreaktorer i serie ger samma
slutomsättningsom en ideal tubreaktor  av samma volym.  


Ett  system av seriekopplade  tankreaktorer utnyttjar  den ideala  tubreaktorns fördelar samtidigt  
som den reducerar  den  ofta största  nackdelen med tankreaktorn, ÅTERBLANDNINGEN.  Den totala 
reaktorvolymen som krävs  minskar med antalet seriekopplade tankreaktorer vid en given omsättning. 
Kostnaden för tankarna  minskar därmed också  m,en kostnader för kringutrustning, t.ex. omrörare, 
rörledningar, ökar. Att välja rätt antal tankar blir alltså en ekonomisk optimeringsfråga (s 52).Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Uppgift 4 2022-01

Som kemiingenjör kan du bli inblandad i att ta fram en ny process. Beskriv 

kortfattat de olika stegen från att du vet vilken produkt som ska tillverkas till 

att du kan presentera projektet för företagets ledning. Fokusera på vilken typ 

av beräkningar som görs. 

 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Bestäm produktionens storlek och produktens renhet. Välj råvaror och reaktionsväg. 

2. Rita flytschema och definiera begränsningar i tryck, temperatur osv. 

3. Beräkna flödenas storlek, sammansättning och temperatur mha MB & EB 

4. Välj utformning av reaktorer och övrig processutrustning. Beräkna volymer. 

5. Uppskatta kapitalkostnader. 

6. Uppskatta driftskostnader. 

7. Uppskatta anläggningens ekonomiska värde. 

8. Optimera processen. 

9. Avgör om projektet ska genomföras. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Uppgift 5 2022-01

Kemiindustrins produkter brukar normalt indelas i tre olika grupper. 

Namnge dessa produkter. 

 

Kemiindustrins företag brukar normalt delas i 4 olika typer av företag. 

Namnge dessa företagstyper. 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

3 grupper:
Baskemikalier
Finkemikalier
Specialkemikalier


4 typer av företag:
Råvaruorienterade
Produktionsorienterade
Marknadsorienterade
Systemorienterade


KÄLLA: PP1 LARS


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Uppgift 1 2019-01-12
Tankreaktorn har en nackdel jämfört med övriga reaktortyper, vilken?
Ett sätt att minska denna nackdel är att seriekoppla flera tankreaktorer. Förklara vrf seriekoppling minskar nackdelen med tankreaktorn. 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Den ideala tankreaktorn kräver ofta en väldigt stor reaktorvolym på grund av dess  arbetssätt.
Genom att istället seriekoppla flera tankreaktorer kan den totala reaktorvolymen minska. 
Reaktantkoncentrationen (och därmed reaktionshastigheten) avtar då stegvis från reaktor till reaktor. 


Ett  system av seriekopplade  tankreaktorer utnyttjar  den ideala  tubreaktorns fördelar samtidigt  
som den reducerar  den  ofta största  nackdelen med tankreaktorn, ÅTERBLANDNINGEN.  Den totala 
reaktorvolymen som krävs  minskar med antalet seriekopplade tankreaktorer vid en given omsättning. 
Kostnaden för tankarna  minskar därmed också  m,en kostnader för kringutrustning, t.ex. omrörare, 
rörledningar, ökar. Att välja rätt antal tankar blir alltså en ekonomisk optimeringsfråga (s 52).

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Uppgift 2 2019-01-12 
Vad menas med driftpunkten för en autoterm, adiabatisk tankreaktor? Vilka ekvationer behövs för att hitta den bästa driftpunkten? Hur gör man i praktiken för att nå denna driftpunkt?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Vet ej 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Uppgift 6 2019-01-12 
På ett oljeraffinaderi tillverkas såväl konsumentprodukter som industriella råvaror och produkter. 

Vilka 2 konsumentprodukter är viktigast på ett oljeraffinaderi i Sverige?

Nämn även 3 industriella råvaror/produkter (som normalt inte säljs direkt till konsument). 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Skulle gissa på: Bensin och dieselolja. 


Andra: Flygbränsle, Eldningsoljor, Smörjmedel, Gasol

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Uppgift 5 2019-01-13 
Vad menas med en matematisk modell? Ge ett exempel  på en matematisk modell och under vilka antaganden den är giltig. 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Beskriver verkligheten matematiskt. 
Ekvationer som beskriver viktiga egenskaper hos det studerade systemet. 
Idealiserad bild av verkligheten. 


En matematisk modell är exempel en ideal tankreaktor. Den är giltig under antaganden att det är:
- perfekt omrörning (inga CA eller T gradienter)
- Kontinuerlig (konstant in-och utflöde)

- Stationär (ser likadan ut i tiden när den ställt in sig, ingen ACK)


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Uppgift 3 2022-01

Vad är skillnaden mellan homogena och heterogena reaktioner och vad 

påverkar reaktionshastigheten i de båda fallen? 

 

Vad kan du göra för att påskynda reaktionerna? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

En homogen reaktion innebär att alla ingående ämnen är i samma fas. Tex. en vätske-vätskereaktion. Reaktionshastigheten påverkas främst av reaktionsblandningens sammansättning och temperatur. 


En heterogen reaktion innebär att alla ingående ämnen är i samma fas. Tex en gas-vätskereaktion. 
Reaktionshastigheten påverkas av hur god kontakt det finns mellan faserna.


HUR KAN MAN GÖRA FÖR ATT SKYNDA PÅ REAKTIONERNA?

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Viktigaste formeln i kursen

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

IN  + PROD =  UT + ACK
Prod = produceras i systemet. Tex genom kemisk reaktion.
Ack= Acumuleras i systemet. Tex förorening som fastnar i reaktorn  och ej lämnar systemet. 

VIKTIGT:
Vid stationära processer(kontinuerlig)  är ACK= 0 
Förändras ej med tid. Kontinuerligt tillflöde och frånflöde

Lösung ausblenden
  • 1454 Karteikarten
  • 121 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Kemiteknik 2 reaktionsteknik Kurs an der Royal lnstitute of Technology - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Uppgift 2 2022-01


Vad menas med en nonisoterm reaktion och hur påverkas 

reaktordimensioneringen?


Förklara begreppen tändnings-och släckningstemperatur.


Vad kan man göra för att nå tändningstemperaturen i en adiabatisk tankreaktor där en exoterm vätskefasreaktion ska ske?

(Vad är det man förändrar.)

A:

Hänsyn måste tas till reaktionsvärmets inverkan vid beräkningar mha en värmabalans. 

Q:

Uppgift 6 2022-01

Vid raffinering av råolja används normalt både atmosfärisk destillation och 

vakuumdestillation för att separera råoljan i olika fraktioner.  

 

a) Förklara varför vakuumdestillation används för att separera föreningar 

med hög molekylvikt (4p) 

 

b) Ett exempel på en produkt bestående av högmolekylära föreningar är 

bitumen. Vad är det huvudsakliga användningsområdet för bitumen? 

(1p) 

A:

Vet ej 

Q:
Uppgift 3 2019-01-12 
Hur skiljer sig hetereogena reaktioner från homogena och hur påverkar det reaktionshastigheten? Illustrera detta genom att rita en figur  som visar de DRIVANDE KRAFTERNA för reaktionshastigheten (beskriv tydlig vad du ritat).
A:
Vet ej 
Q:

Uppgift 1 2022-01

Varför seriekopplar man ofta tankreaktorer?

Finns det någon vits med att seriekoppla tubreaktorer?

Motivera dina svar.

A:

Se kap  3 i KRT s 46
Den ideala tankreaktorn kräver ofta en väldigt stor reaktorvolym på grund av dess  arbetssätt.
Genom att istället seriekoppla flera tankreaktorer kan den totala reaktorvolymen minska. 
Reaktantkoncentrationen (och därmed reaktionshastigheten) avtar då stegvis från reaktor till reaktor. 


Nej  det är ingen vits med att seriekoppla tubreaktorer. Ett oändligt antal tankreaktorer i serie ger samma
slutomsättningsom en ideal tubreaktor  av samma volym.  


Ett  system av seriekopplade  tankreaktorer utnyttjar  den ideala  tubreaktorns fördelar samtidigt  
som den reducerar  den  ofta största  nackdelen med tankreaktorn, ÅTERBLANDNINGEN.  Den totala 
reaktorvolymen som krävs  minskar med antalet seriekopplade tankreaktorer vid en given omsättning. 
Kostnaden för tankarna  minskar därmed också  m,en kostnader för kringutrustning, t.ex. omrörare, 
rörledningar, ökar. Att välja rätt antal tankar blir alltså en ekonomisk optimeringsfråga (s 52).Q:

Uppgift 4 2022-01

Som kemiingenjör kan du bli inblandad i att ta fram en ny process. Beskriv 

kortfattat de olika stegen från att du vet vilken produkt som ska tillverkas till 

att du kan presentera projektet för företagets ledning. Fokusera på vilken typ 

av beräkningar som görs. 

 

A:

1. Bestäm produktionens storlek och produktens renhet. Välj råvaror och reaktionsväg. 

2. Rita flytschema och definiera begränsningar i tryck, temperatur osv. 

3. Beräkna flödenas storlek, sammansättning och temperatur mha MB & EB 

4. Välj utformning av reaktorer och övrig processutrustning. Beräkna volymer. 

5. Uppskatta kapitalkostnader. 

6. Uppskatta driftskostnader. 

7. Uppskatta anläggningens ekonomiska värde. 

8. Optimera processen. 

9. Avgör om projektet ska genomföras. 

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Uppgift 5 2022-01

Kemiindustrins produkter brukar normalt indelas i tre olika grupper. 

Namnge dessa produkter. 

 

Kemiindustrins företag brukar normalt delas i 4 olika typer av företag. 

Namnge dessa företagstyper. 

A:

3 grupper:
Baskemikalier
Finkemikalier
Specialkemikalier


4 typer av företag:
Råvaruorienterade
Produktionsorienterade
Marknadsorienterade
Systemorienterade


KÄLLA: PP1 LARS


Q:
Uppgift 1 2019-01-12
Tankreaktorn har en nackdel jämfört med övriga reaktortyper, vilken?
Ett sätt att minska denna nackdel är att seriekoppla flera tankreaktorer. Förklara vrf seriekoppling minskar nackdelen med tankreaktorn. 
A:

Den ideala tankreaktorn kräver ofta en väldigt stor reaktorvolym på grund av dess  arbetssätt.
Genom att istället seriekoppla flera tankreaktorer kan den totala reaktorvolymen minska. 
Reaktantkoncentrationen (och därmed reaktionshastigheten) avtar då stegvis från reaktor till reaktor. 


Ett  system av seriekopplade  tankreaktorer utnyttjar  den ideala  tubreaktorns fördelar samtidigt  
som den reducerar  den  ofta största  nackdelen med tankreaktorn, ÅTERBLANDNINGEN.  Den totala 
reaktorvolymen som krävs  minskar med antalet seriekopplade tankreaktorer vid en given omsättning. 
Kostnaden för tankarna  minskar därmed också  m,en kostnader för kringutrustning, t.ex. omrörare, 
rörledningar, ökar. Att välja rätt antal tankar blir alltså en ekonomisk optimeringsfråga (s 52).

Q:
Uppgift 2 2019-01-12 
Vad menas med driftpunkten för en autoterm, adiabatisk tankreaktor? Vilka ekvationer behövs för att hitta den bästa driftpunkten? Hur gör man i praktiken för att nå denna driftpunkt?
A:
Vet ej 
Q:
Uppgift 6 2019-01-12 
På ett oljeraffinaderi tillverkas såväl konsumentprodukter som industriella råvaror och produkter. 

Vilka 2 konsumentprodukter är viktigast på ett oljeraffinaderi i Sverige?

Nämn även 3 industriella råvaror/produkter (som normalt inte säljs direkt till konsument). 
A:

Skulle gissa på: Bensin och dieselolja. 


Andra: Flygbränsle, Eldningsoljor, Smörjmedel, Gasol

Q:
Uppgift 5 2019-01-13 
Vad menas med en matematisk modell? Ge ett exempel  på en matematisk modell och under vilka antaganden den är giltig. 
A:
Beskriver verkligheten matematiskt. 
Ekvationer som beskriver viktiga egenskaper hos det studerade systemet. 
Idealiserad bild av verkligheten. 


En matematisk modell är exempel en ideal tankreaktor. Den är giltig under antaganden att det är:
- perfekt omrörning (inga CA eller T gradienter)
- Kontinuerlig (konstant in-och utflöde)

- Stationär (ser likadan ut i tiden när den ställt in sig, ingen ACK)


Q:

Uppgift 3 2022-01

Vad är skillnaden mellan homogena och heterogena reaktioner och vad 

påverkar reaktionshastigheten i de båda fallen? 

 

Vad kan du göra för att påskynda reaktionerna? 

A:

En homogen reaktion innebär att alla ingående ämnen är i samma fas. Tex. en vätske-vätskereaktion. Reaktionshastigheten påverkas främst av reaktionsblandningens sammansättning och temperatur. 


En heterogen reaktion innebär att alla ingående ämnen är i samma fas. Tex en gas-vätskereaktion. 
Reaktionshastigheten påverkas av hur god kontakt det finns mellan faserna.


HUR KAN MAN GÖRA FÖR ATT SKYNDA PÅ REAKTIONERNA?

Q:

Viktigaste formeln i kursen

A:

IN  + PROD =  UT + ACK
Prod = produceras i systemet. Tex genom kemisk reaktion.
Ack= Acumuleras i systemet. Tex förorening som fastnar i reaktorn  och ej lämnar systemet. 

VIKTIGT:
Vid stationära processer(kontinuerlig)  är ACK= 0 
Förändras ej med tid. Kontinuerligt tillflöde och frånflöde

Kemiteknik 2 reaktionsteknik

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Kemiteknik 2 reaktionsteknik Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Interaktionsteknik

Umea University

Zum Kurs
Kapitel 2: Metall Vermittelte Reaktionen

LMU München

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Kemiteknik 2 reaktionsteknik
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Kemiteknik 2 reaktionsteknik