شیمی یازدهم فصل اول an der Harvard University | Karteikarten & Zusammenfassungen

Lernmaterialien für شیمی یازدهم فصل اول an der Harvard University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen شیمی یازدهم فصل اول Kurs an der Harvard University zu.

TESTE DEIN WISSEN
برای پیدا کردن تعداد لایه عنصر چه می کنیم؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
ابتدا گاز نجیبی که در دوره ان قرار دارد را پیدا می کنیم و بعد دوره ان عنصر هم مانند همان گاز نجیب می شود 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
برای مقایسه شعاع اتمی کدام درست است 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
هر چه لایه کمتر باشد شعاع اتمی بزرگتری دارد 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
اگر تعداد لایه ها برابر بود کدام اتم شعاع اتمی بزرگتری دارد؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
ان اتمی که پروتون بیشتری دارد توانایی جذب پروتون ان بیشتر است و هسته قوی تری دارد پس بنابراین شعاع کوچکتری دارد 
پس اگر دو اتم هم لایه باشند اتمی شعاع بزرگتری دارد که اعدد اتمی (تعداد پروتون) ان کمتر باشد
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
برای پیدا کردن گروه با استفاده از عدد اتمی چی میکنیم؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
از نزدیک ترین گاز نجیب او را کم می کنیم:
 • اگر منفی شد به علاوه ۱۸ می کنیم 
 • اگر مثبت شد اون گروه ماست 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
چگونه واسطه یا اصلی بودن عنصر را با استفاده از عدد اتمی پیدا کنیم؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • گروه واسطه: اگر گروه بین ۳ تا ۱۲ باشد 
 • گروه اصلی : اگر گروه بین ۱۳ تا ۱۸ باشد و ۲ و۱ باشد 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
در گروه جدول دوره ای از بالا به پایین شعاع اتمی .....‌‌ می یابد زیرا شمار .......د 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • افزایش 
 • لایه های الکترونی اشغال شده اتم انها افزایش می یابد 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
در جدول شعاع اتمی دوره سوم بیشترین اختلاف شعاع اتمی بین کدام دو عنصر متوالی است؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Si/Al
زیرا الومینیوم اخرین فلز در دوره سوم بود و سیلیسیوم اولین شبه فلز در دوره سوم بود 
در فلزات شعاع اتمی بیشتر از شعاع اتمی شبه فلزات است 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
به طور کلی شعاع اتمی بین دو عنصر در یک دوره از چپ به راست چه تغییری می کند؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
شعاع کمتر میشود
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
۴ مورد از خواص فیزیکی فلزات:
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • داشتن سطح صیقلی و جلا 
 • چکشخوار و شکل پذیر 
 • سختی و استحکام بالا(به جز سدیم که نرم است)  Na
 • رسانایی الکتریکی و گرما
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
رفتار شیمایی فلزات؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
تمایل از دست دادن الکترون را دارند 
(بجز Be)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
رفتار فیزیکی نافلزات؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • رسانای جریان الکتریکی و گرما نیستند (بجز گرافیت(کربن) رسانایی الکتریکی) 
 • سطح غیر صیقلی و کدر 
 • شکل ناپذیر و خرد شونده در اتر ضربه 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
به جدولی که عناصر در ان بر اساس عدد اتمی قرار می گیرند چه نام دارد؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
جدول دوره ای یا تناوبی عناصر 
Lösung ausblenden
 • 7505 Karteikarten
 • 450 Studierende
 • 2 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen شیمی یازدهم فصل اول Kurs an der Harvard University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
برای پیدا کردن تعداد لایه عنصر چه می کنیم؟
A:
ابتدا گاز نجیبی که در دوره ان قرار دارد را پیدا می کنیم و بعد دوره ان عنصر هم مانند همان گاز نجیب می شود 
Q:
برای مقایسه شعاع اتمی کدام درست است 
A:
هر چه لایه کمتر باشد شعاع اتمی بزرگتری دارد 
Q:
اگر تعداد لایه ها برابر بود کدام اتم شعاع اتمی بزرگتری دارد؟
A:
ان اتمی که پروتون بیشتری دارد توانایی جذب پروتون ان بیشتر است و هسته قوی تری دارد پس بنابراین شعاع کوچکتری دارد 
پس اگر دو اتم هم لایه باشند اتمی شعاع بزرگتری دارد که اعدد اتمی (تعداد پروتون) ان کمتر باشد
Q:
برای پیدا کردن گروه با استفاده از عدد اتمی چی میکنیم؟
A:
از نزدیک ترین گاز نجیب او را کم می کنیم:
 • اگر منفی شد به علاوه ۱۸ می کنیم 
 • اگر مثبت شد اون گروه ماست 
Q:
چگونه واسطه یا اصلی بودن عنصر را با استفاده از عدد اتمی پیدا کنیم؟
A:
 • گروه واسطه: اگر گروه بین ۳ تا ۱۲ باشد 
 • گروه اصلی : اگر گروه بین ۱۳ تا ۱۸ باشد و ۲ و۱ باشد 
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
در گروه جدول دوره ای از بالا به پایین شعاع اتمی .....‌‌ می یابد زیرا شمار .......د 
A:
 • افزایش 
 • لایه های الکترونی اشغال شده اتم انها افزایش می یابد 
Q:
در جدول شعاع اتمی دوره سوم بیشترین اختلاف شعاع اتمی بین کدام دو عنصر متوالی است؟
A:
Si/Al
زیرا الومینیوم اخرین فلز در دوره سوم بود و سیلیسیوم اولین شبه فلز در دوره سوم بود 
در فلزات شعاع اتمی بیشتر از شعاع اتمی شبه فلزات است 
Q:
به طور کلی شعاع اتمی بین دو عنصر در یک دوره از چپ به راست چه تغییری می کند؟
A:
شعاع کمتر میشود
Q:
۴ مورد از خواص فیزیکی فلزات:
A:
 • داشتن سطح صیقلی و جلا 
 • چکشخوار و شکل پذیر 
 • سختی و استحکام بالا(به جز سدیم که نرم است)  Na
 • رسانایی الکتریکی و گرما
Q:
رفتار شیمایی فلزات؟
A:
تمایل از دست دادن الکترون را دارند 
(بجز Be)
Q:
رفتار فیزیکی نافلزات؟
A:
 • رسانای جریان الکتریکی و گرما نیستند (بجز گرافیت(کربن) رسانایی الکتریکی) 
 • سطح غیر صیقلی و کدر 
 • شکل ناپذیر و خرد شونده در اتر ضربه 
Q:
به جدولی که عناصر در ان بر اساس عدد اتمی قرار می گیرند چه نام دارد؟
A:
جدول دوره ای یا تناوبی عناصر 
شیمی یازدهم فصل اول

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten شیمی یازدهم فصل اول Kurse im gesamten StudySmarter Universum

( عربی دهم( درس دوم

Harvard University

Zum Kurs
عربی دهم درس اول

Harvard University

Zum Kurs
الفبای عربی

Harvard University

Zum Kurs
دینی یازدهم

Harvard University

Zum Kurs
شمارش در انگلیسی

Harvard University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden شیمی یازدهم فصل اول
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen شیمی یازدهم فصل اول