مدنی an der Guilan University | Karteikarten & Zusammenfassungen

Lernmaterialien für مدنی an der Guilan University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen مدنی Kurs an der Guilan University zu.

TESTE DEIN WISSEN
مبنای حقوقی معامله فضولی چیست؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
نظریه نمایندگی
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
اعمال حقوقی فضولی جز در چه مواردی غیر نافذ است و حکم آنها چیست؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
جز در ایقاعات و وصایا که باطل است
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
اگر ایقاعات را تابع عقود فضولی بدانیم و غیر نافذ، چه مواردی برای بطلان آن وجود دارد؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
مباشرت
طلاق
وقتی فوریت شرط است
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
اگر بعد از تنفیذ معامله توسط مالک، اصیل ثمن را به فضول نداد تکلیف مالک چیست؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
می تواند به اصیل یا فضول رجوع کند مگر اینکه به جز اصل معامله اخذ ثمن توسط فضول را هم اجازه کند که دراین حالت فقط میتواند به فضول رجوع کند
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
اگر مالک ادعای خیار غبن کند درباب معامله چه حکمی دارد؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
به منزله قبول معامله است
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
اگر ضمن معامله فضولی شرطی به نفع اصیل بود و مالک بدون شرط آنرا تنفیذ کرد، در دو فرض علم و جهل او به شرط حکم معامله چیست؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
در صورت جهل به شرط معامله غیرنافذ باقی میماند
و در صورت علم رد معامله فعلی بوده و یک ایجاب جدید صورت می گیرد
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
سکوت در چه مواردی راه ندارد؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
ایقاعات
ایجاب
نکاح اعم از ایجاب یا قبول
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
انتقال مال مورد معامله فضولی توسط مالک در دو فرض علم و جهل او چیست؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
در صورت جهل انتقال گیرنده قائم مقام مالک در قبول یا رد معامله میشود
در صورت علم دلالت بر رد معامله فضولی به صورت ضمنی دارد
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
اگر مدیون محجور مبلغ دین را به طلبکار پرداخت، با توجه به لزوم اهلیت در وفای به عهد حکم قضیه چیست؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
در این حالت طلبکار نسبت به مبلغ پرداختی محجور به او بدهکار میشود و این بدهی با طلب قبلی از محجور تهاتر میشود
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
اگر بدهکار بابت بدهی به طلبکار چک دهد و او قبول نکند حکم قضیه چیست؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
این حالت امتناع از دریافت طلب محسوب نیست ولی اگر گرفت قبل از رجوع به بانک نمی‌تواند آنرا پس دهد و بگوید پول بده
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
اگر متعهد از همان جنس مورد تعهد ولی مرغوبتر و گرانتر تحویل داد ولی متعهد له امتناع کرد تکلیف چیست؟ 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
اگر این امتناع از عناد و سواستفاده بود، متعهد با تحویل به حاکم وفای به عهد کرده و بری الذمه میشود .
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
معامله به مال غیر جز در چه مواردی غیرمجاز است؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
ولایت وکالت وصایت قیمومیت
Lösung ausblenden
  • 171 Karteikarten
  • 19 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen مدنی Kurs an der Guilan University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
مبنای حقوقی معامله فضولی چیست؟
A:
نظریه نمایندگی
Q:
اعمال حقوقی فضولی جز در چه مواردی غیر نافذ است و حکم آنها چیست؟
A:
جز در ایقاعات و وصایا که باطل است
Q:
اگر ایقاعات را تابع عقود فضولی بدانیم و غیر نافذ، چه مواردی برای بطلان آن وجود دارد؟
A:
مباشرت
طلاق
وقتی فوریت شرط است
Q:
اگر بعد از تنفیذ معامله توسط مالک، اصیل ثمن را به فضول نداد تکلیف مالک چیست؟
A:
می تواند به اصیل یا فضول رجوع کند مگر اینکه به جز اصل معامله اخذ ثمن توسط فضول را هم اجازه کند که دراین حالت فقط میتواند به فضول رجوع کند
Q:
اگر مالک ادعای خیار غبن کند درباب معامله چه حکمی دارد؟
A:
به منزله قبول معامله است
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
اگر ضمن معامله فضولی شرطی به نفع اصیل بود و مالک بدون شرط آنرا تنفیذ کرد، در دو فرض علم و جهل او به شرط حکم معامله چیست؟
A:
در صورت جهل به شرط معامله غیرنافذ باقی میماند
و در صورت علم رد معامله فعلی بوده و یک ایجاب جدید صورت می گیرد
Q:
سکوت در چه مواردی راه ندارد؟
A:
ایقاعات
ایجاب
نکاح اعم از ایجاب یا قبول
Q:
انتقال مال مورد معامله فضولی توسط مالک در دو فرض علم و جهل او چیست؟
A:
در صورت جهل انتقال گیرنده قائم مقام مالک در قبول یا رد معامله میشود
در صورت علم دلالت بر رد معامله فضولی به صورت ضمنی دارد
Q:
اگر مدیون محجور مبلغ دین را به طلبکار پرداخت، با توجه به لزوم اهلیت در وفای به عهد حکم قضیه چیست؟
A:
در این حالت طلبکار نسبت به مبلغ پرداختی محجور به او بدهکار میشود و این بدهی با طلب قبلی از محجور تهاتر میشود
Q:
اگر بدهکار بابت بدهی به طلبکار چک دهد و او قبول نکند حکم قضیه چیست؟
A:
این حالت امتناع از دریافت طلب محسوب نیست ولی اگر گرفت قبل از رجوع به بانک نمی‌تواند آنرا پس دهد و بگوید پول بده
Q:
اگر متعهد از همان جنس مورد تعهد ولی مرغوبتر و گرانتر تحویل داد ولی متعهد له امتناع کرد تکلیف چیست؟ 
A:
اگر این امتناع از عناد و سواستفاده بود، متعهد با تحویل به حاکم وفای به عهد کرده و بری الذمه میشود .
Q:
معامله به مال غیر جز در چه مواردی غیرمجاز است؟
A:
ولایت وکالت وصایت قیمومیت
مدنی

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten مدنی Kurse im gesamten StudySmarter Universum

AOC1

Technische Universität Wien

Zum Kurs
Strafvollzugsrecht

Universität Heidelberg

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden مدنی
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen مدنی