UE at University Of Warsaw | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für UE an der University of Warsaw

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen UE Kurs an der University of Warsaw zu.

TESTE DEIN WISSEN

jakie art wymienia wartosci

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

art 2 TUE

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

wartości są wspólne społeczeństwom które przestrzegaja zasad...

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

pluralizmu

niedyskryminacji

tolerancji

sprawiedliwości

solidarności

równości kobiet i mężczyzn

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

jaki jest zasadniczy cel UE?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

wspieranie pokoju, wartości UE , dobrobytu jej narodów


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

co to acquis communautaire?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

dorobek prawny WSpólnot Eur. i UE objemujący 

prawo pierwotne=wszytskie traktaty założycielskie i akcesyjne + u. mdzr. je zmieniające

+

prawo wtórne= przepisy wydawane na ich podst. przez organy UE

um. mdzr zawarte przez WSpólnoty i UE

+

orzecznictwo TSUE

+

deklaracje, reozlucje 

+

zasady ogólne pr. wspólnotowego

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

co oznaczaja okresy przejściowe jeśli chodzi o akcesje p.kandydującego ? Gdzie są regulowane?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

okresy przejściowe-czas po wejściu danego państwa do UE w którym nie będą znajdowały zastosowania wobec niego okr. postanowienia prawa UE

 regulowane w traktatch akcesyjnych między p.członkowskimi a p. przystępujacym

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

opisz kryteria kopenhaskie

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

ustalone przez Reu w 1993


Kryteria polityczne:

 • istnienie instytucji gwarantujących stabilną demokrację;
 • rządy prawa;
 • poszanowanie praw człowieka;
 • poszanowanie praw mniejszości.

kryt. ekonomiczne

 • istnienie gospodarki rynkowej gotowej sprostać konkurencji i wolnemu rynkowi;
 • zdolność do przyjęcia acquis communautaire
 • zdolność sprostania unii politycznej, gospodarczej i walutowej.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

opisz wyrok : van gend en loos

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

pytanie:czy jednostka (os. fiz/prawna) może celem dochodzenia swoich roszczeń może się powołać bezpośrednio na przepis traktatu (EWG)

+

pytanie: pytanie prejudencjalne: czy art 12 TEWG jest skuteczny w stos. wew.=

 czy jednostka może się na niego powołać przed sądem krajowym=czy ten przepis może stanowić źródło uprawnień indywi. których jednostka może domagać się ochrony przed sądem


 • może- jak trybunał to uzasadnił?-współnota stanowi nowy porządek na arenie mdzr. na rzecz którego p.cz ograniczyły swoje kompetencje, które może nakładać na jednostki obowiązki i uprawnienia ale też takie uprawnienia które nie zostały wyrażone wprost a mogą być wyinterpretowane!


 • art 12 TEWG- kto jest zobowiązany do niestosowania ceł- p.cz
 • traktat nie mówi wprost o uprawnieniu jednostki ale da się to prawo wyinterpretować na gruncie zobowiązań nałożonych na p.cz


p.cz przekzały wykonywanie części swoich suwerennych praw wspólnocie= pr. wspólnotowe może mieć zastosowanie nie tylko do ich samych ale też do jednostek pochodzących z tych państw


 • trybunał sformułował to dzięki wykładni celowościowej= ducha traktatu, systematyki=systemowej= tylko to pozwoliły Trybunałowi sformułować rewolucyjne zasad


 • w tym wypadku= zas. skutku bezpośredniego


 1. argumenty z TWG- “wymaga wzięcia pod uwage ducha, systematyki i … traktatu”
 2. argumenty z TWG- “celem jest utworzenie wspólnego rynku”

zasada skutku bezpośredniego- jednostki mogą dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio przed sądami krajowymi


nie na każdy przepis pr.unijnego będziemy mogli się powołać bezpośrednio przed sądem krajowym


musi być jasny, precyzyjny i bezwarunkowy

(np jasny precyzyjny zakaz =jednostki mogą dochodzić ochrony swoich praw)

przesłanki bezpośredniości


jednistka moze powołać się na art 12 TWGLösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN


opisz wyrok ws. sędziów portugalskich

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

na bazie tego wyroku Trybunał uznał że jest kompetentny do tego by dokonywać oceny sądownictwa w p.cz


uwagi TS dot. niezawisłości sędziowskiej- że zas. ochrony niezawisłości stanowi nieodłączny el. + uszczegółowienie zas. z art 2= p.cz mają obowiazek zagwarantowac że ich systemy będą zapewniać skuteczną ochronę sądową w dziedzinach gdzie pr. UE znajduje zastosowanie


ochrona z art 19 ust 1 nie będzie zagwarantowana jezeli sędziowie nie spełniają kryt. niezawisłości.


zas. skutecz. ochrony sądowej jest nieodłącznym elementem ochrony niezawisłości= gwarancje są nieodłącznym elemnetm skutecznej cohrony sadowej którą p.cz musza zapewnić = stanowią element p. prawnego


art 19 ust 1 ak. 2- TUE- zas. skutecznej ochrony sądowej- sama w sobie umożliwia kontrole regilacji krajowych pod kątem gwarancji niezależności niezawislości sędziow krajowych= TS uznał swoją komepetncje traktatową do oceny niezawisłości w p.cz


tylko niezawiśli sędziowie dopilnują że p.cz zagwarantuje wypełnianie traktatów.


kontrola niezawisłości będzie możliwa jesli sądy będa mialy styczność ze stosowaniem pr. UE= bo wtedy stają się sądami UE


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

opisz wyrok celmer


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

pyt. prejduecjalne- czy można wstrzymać nakaz- ze wzgl. na ryzyko niesprawiedliwego procesu przed nie niezawisłym sądem


trzeba dokonać dwustopniowej analizy:

1) sąd krajowy  powinien  zbadać,  czy rzeczywiście istnieje ogólne  ryzyko naruszenia

takiego prawa; ocena ta nie jest arbitralna, musi być dokonana o obiektywne, aktu-

alne i zweryfikowane informacje


2) jeżeli do takiego stwierdzenia dojdzie, należy ponownie zweryfikować, czy w sprawie

konkretnej osoby, podlegającej przekazaniu na podstawie ENA, podlega ona takiemu

ryzyku


stwierdzono co się składa na aspekt niezawisłości sędziowskiej:


 •  dystans do str. sporu, 
 • obiektywizm w orzekaniu, 
 • autonomia=brak podległości- nie może wykonywac swoich stos. w stos. podległosci


Trybunał wskazuje co się składa na kryt. niezawisłości ale to sąd miejscowy (np: irl) ocenia wg. tych dwóch kryteriów


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

jakie są konsekwencje zaniechania wystąpienia z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prej.?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • TSUE nie dysponuje prawnymi możliwościami nakłaniania / nakazania sądom p.cz występowania z wnioskami o wydanie orzeczenia w trybie prej.
 • z.zas.lojalnej współpracy - wynika zobowiązanie do współpracy pomiędzy sądami krajowymi a TSUE w celu:
  •  zapewnienia jednolitej wykładni 
  • stosowania prawa UE 
  •  ochrony prawnej jednostek na obszarze całej UE
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

czy kiedy sąd który miał obowiązek skierowania pyt. prej go nie skieruje to czy to jest naruszenie prawa? Jak moze być ono rozpatrywane?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • tak
 • może być rozpatrywane:
  • na poziomie prawa UE 
  • na poziomie prawa krajowego 
   • p.cz którego sąd nie wystąpił z wnioskiem o wyd. orzeczenia w tryb. prej.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

jakie wartości wymienia sie jako główne w UE

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

godności osoby ludzkiej

wolności

demokracji

równości

państwa prawnego

praw człowieka w tym praw osób które należą do mneijszości

Lösung ausblenden
 • 23540 Karteikarten
 • 219 Studierende
 • 1 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen UE Kurs an der University of Warsaw - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

jakie art wymienia wartosci

A:

art 2 TUE

Q:

wartości są wspólne społeczeństwom które przestrzegaja zasad...

A:

pluralizmu

niedyskryminacji

tolerancji

sprawiedliwości

solidarności

równości kobiet i mężczyzn

Q:

jaki jest zasadniczy cel UE?

A:

wspieranie pokoju, wartości UE , dobrobytu jej narodów


Q:

co to acquis communautaire?

A:

dorobek prawny WSpólnot Eur. i UE objemujący 

prawo pierwotne=wszytskie traktaty założycielskie i akcesyjne + u. mdzr. je zmieniające

+

prawo wtórne= przepisy wydawane na ich podst. przez organy UE

um. mdzr zawarte przez WSpólnoty i UE

+

orzecznictwo TSUE

+

deklaracje, reozlucje 

+

zasady ogólne pr. wspólnotowego

Q:

co oznaczaja okresy przejściowe jeśli chodzi o akcesje p.kandydującego ? Gdzie są regulowane?

A:

okresy przejściowe-czas po wejściu danego państwa do UE w którym nie będą znajdowały zastosowania wobec niego okr. postanowienia prawa UE

 regulowane w traktatch akcesyjnych między p.członkowskimi a p. przystępujacym

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

opisz kryteria kopenhaskie

A:

ustalone przez Reu w 1993


Kryteria polityczne:

 • istnienie instytucji gwarantujących stabilną demokrację;
 • rządy prawa;
 • poszanowanie praw człowieka;
 • poszanowanie praw mniejszości.

kryt. ekonomiczne

 • istnienie gospodarki rynkowej gotowej sprostać konkurencji i wolnemu rynkowi;
 • zdolność do przyjęcia acquis communautaire
 • zdolność sprostania unii politycznej, gospodarczej i walutowej.
Q:

opisz wyrok : van gend en loos

A:

pytanie:czy jednostka (os. fiz/prawna) może celem dochodzenia swoich roszczeń może się powołać bezpośrednio na przepis traktatu (EWG)

+

pytanie: pytanie prejudencjalne: czy art 12 TEWG jest skuteczny w stos. wew.=

 czy jednostka może się na niego powołać przed sądem krajowym=czy ten przepis może stanowić źródło uprawnień indywi. których jednostka może domagać się ochrony przed sądem


 • może- jak trybunał to uzasadnił?-współnota stanowi nowy porządek na arenie mdzr. na rzecz którego p.cz ograniczyły swoje kompetencje, które może nakładać na jednostki obowiązki i uprawnienia ale też takie uprawnienia które nie zostały wyrażone wprost a mogą być wyinterpretowane!


 • art 12 TEWG- kto jest zobowiązany do niestosowania ceł- p.cz
 • traktat nie mówi wprost o uprawnieniu jednostki ale da się to prawo wyinterpretować na gruncie zobowiązań nałożonych na p.cz


p.cz przekzały wykonywanie części swoich suwerennych praw wspólnocie= pr. wspólnotowe może mieć zastosowanie nie tylko do ich samych ale też do jednostek pochodzących z tych państw


 • trybunał sformułował to dzięki wykładni celowościowej= ducha traktatu, systematyki=systemowej= tylko to pozwoliły Trybunałowi sformułować rewolucyjne zasad


 • w tym wypadku= zas. skutku bezpośredniego


 1. argumenty z TWG- “wymaga wzięcia pod uwage ducha, systematyki i … traktatu”
 2. argumenty z TWG- “celem jest utworzenie wspólnego rynku”

zasada skutku bezpośredniego- jednostki mogą dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio przed sądami krajowymi


nie na każdy przepis pr.unijnego będziemy mogli się powołać bezpośrednio przed sądem krajowym


musi być jasny, precyzyjny i bezwarunkowy

(np jasny precyzyjny zakaz =jednostki mogą dochodzić ochrony swoich praw)

przesłanki bezpośredniości


jednistka moze powołać się na art 12 TWGQ:


opisz wyrok ws. sędziów portugalskich

A:

na bazie tego wyroku Trybunał uznał że jest kompetentny do tego by dokonywać oceny sądownictwa w p.cz


uwagi TS dot. niezawisłości sędziowskiej- że zas. ochrony niezawisłości stanowi nieodłączny el. + uszczegółowienie zas. z art 2= p.cz mają obowiazek zagwarantowac że ich systemy będą zapewniać skuteczną ochronę sądową w dziedzinach gdzie pr. UE znajduje zastosowanie


ochrona z art 19 ust 1 nie będzie zagwarantowana jezeli sędziowie nie spełniają kryt. niezawisłości.


zas. skutecz. ochrony sądowej jest nieodłącznym elementem ochrony niezawisłości= gwarancje są nieodłącznym elemnetm skutecznej cohrony sadowej którą p.cz musza zapewnić = stanowią element p. prawnego


art 19 ust 1 ak. 2- TUE- zas. skutecznej ochrony sądowej- sama w sobie umożliwia kontrole regilacji krajowych pod kątem gwarancji niezależności niezawislości sędziow krajowych= TS uznał swoją komepetncje traktatową do oceny niezawisłości w p.cz


tylko niezawiśli sędziowie dopilnują że p.cz zagwarantuje wypełnianie traktatów.


kontrola niezawisłości będzie możliwa jesli sądy będa mialy styczność ze stosowaniem pr. UE= bo wtedy stają się sądami UE


Q:

opisz wyrok celmer


A:

pyt. prejduecjalne- czy można wstrzymać nakaz- ze wzgl. na ryzyko niesprawiedliwego procesu przed nie niezawisłym sądem


trzeba dokonać dwustopniowej analizy:

1) sąd krajowy  powinien  zbadać,  czy rzeczywiście istnieje ogólne  ryzyko naruszenia

takiego prawa; ocena ta nie jest arbitralna, musi być dokonana o obiektywne, aktu-

alne i zweryfikowane informacje


2) jeżeli do takiego stwierdzenia dojdzie, należy ponownie zweryfikować, czy w sprawie

konkretnej osoby, podlegającej przekazaniu na podstawie ENA, podlega ona takiemu

ryzyku


stwierdzono co się składa na aspekt niezawisłości sędziowskiej:


 •  dystans do str. sporu, 
 • obiektywizm w orzekaniu, 
 • autonomia=brak podległości- nie może wykonywac swoich stos. w stos. podległosci


Trybunał wskazuje co się składa na kryt. niezawisłości ale to sąd miejscowy (np: irl) ocenia wg. tych dwóch kryteriów


Q:

jakie są konsekwencje zaniechania wystąpienia z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prej.?

A:
 • TSUE nie dysponuje prawnymi możliwościami nakłaniania / nakazania sądom p.cz występowania z wnioskami o wydanie orzeczenia w trybie prej.
 • z.zas.lojalnej współpracy - wynika zobowiązanie do współpracy pomiędzy sądami krajowymi a TSUE w celu:
  •  zapewnienia jednolitej wykładni 
  • stosowania prawa UE 
  •  ochrony prawnej jednostek na obszarze całej UE
Q:

czy kiedy sąd który miał obowiązek skierowania pyt. prej go nie skieruje to czy to jest naruszenie prawa? Jak moze być ono rozpatrywane?

A:
 • tak
 • może być rozpatrywane:
  • na poziomie prawa UE 
  • na poziomie prawa krajowego 
   • p.cz którego sąd nie wystąpił z wnioskiem o wyd. orzeczenia w tryb. prej.
Q:

jakie wartości wymienia sie jako główne w UE

A:

godności osoby ludzkiej

wolności

demokracji

równości

państwa prawnego

praw człowieka w tym praw osób które należą do mneijszości

UE

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten UE Kurse im gesamten StudySmarter Universum

UE1

Université de Montpellier I

Zum Kurs
UE1

Université de Poitiers

Zum Kurs
UE 2.2 S1

Université Claude Bernard (Lyon I)

Zum Kurs
UE24

Université Paris Sud (Paris XI)

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden UE
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen UE