Ant. Praktyczna: Zwierzęta Towarzyszące at University Of Wamia And Masuria In Olsztyn | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für ant. praktyczna: zwierzęta towarzyszące an der University of Wamia and Masuria in Olsztyn

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen ant. praktyczna: zwierzęta towarzyszące Kurs an der University of Wamia and Masuria in Olsztyn zu.

TESTE DEIN WISSEN

Wymień leki (lub nazwę grupy leków, jeżeli dotyczy to wszystkich substancji z danej grupy) osiągające stężenia terapeutyczne (wobec wrażliwych na nie zarazków) w płynie mózgowo-rdzeniowym (z uwzględnieniem podziału na te, osiągające tam stężenia terapeutyczne nawet bez obecności zapalenia i w przebiegu zapalenia).


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Dobrze penetrujące do OUN:

 • Chloramfenikol
 • Kotrimoksazol – to statyk a nie bójczy i nie pokrywają czynników etiologicznych zapalenia OUN
 • Linezolid – j.w
 • Metronidazol
 • Pefloksacyna - Skuteczne w leczeniu infekcji OUN wywołanych przez bakterie Gram-ujemne tlenowe; stężenia prawdopodobnie za niskie, aby skutecznie leczyć meningitis wywołane przez bakterie z rodz. Streptococcus
 • Rifampicyna

Dobrze penetrujące tylko w przebiegu zapalenia:

 • Ampicylina
 • niektóre cefalosporyny III generacji: cefotaksym, ceftriakson, ceftazydym, ceftyzoksym
 • niektóre fluorochinolony: enrofloksacyna, cyprofloksacyna, ofloksacyna, moksyfloksacyna
 • karbapenemy - nie jest zalecane w zakażeniach OUN z uwagi jego działanie neurotoksyczne (drgawki)
 • wankomycyna
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Przedstaw podział leków przeciwbakteryjnych pod względem działania bakteriostatycznego i bakteriobójczego z uwzględnieniem mechanizmów działania poszczególnych grup leków.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

BÓJCZE:

 • blokowanie syntezy ściany komórkowej: B-LAKTAMY: PENICYLINY, CEFALOSPORYNY, KARBAPENEMY, MONONAKTMAY; BACYTRACYNA, GLIKOPEPTYDY, FOSFOMYCYNA  
 • uszkodzenie błony cytoplazmatycznej: AMINOGLIKOZYDY, POLIMYKSYNY
 • blokowanie syntezy DNA: NITROFURANY, NITROIMIDAZOLE, ANSAMYCYNY, CHINOLONY 
 • blokowanie syntezy białek: AMINOGLIKOZYDY, KETOLIDY

BAKTERIOSTATYCZNE: 

 • blokowanie syntezy DNA: SULFONAMIDY, KOTRIMOKSAZOL
 • blokowanie syntezy białek: LINKOZAMIDY, MAKROLIDY, TETRACYKLINY, FENIKOLE, GLICYLOCYKLINY, FUSYDYNY, OKSAZOLIDYNONY, STREPTOGRAMINY 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Wymień grupy leków aktywnych wobec zarazków z rodz.: a) Rickettsia;  b) Mycoplasma


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Rickettsia 

 • tetracykliny ← leki I rzutu*
 • chloramfenikol

Mycoplasma 

 • fluorochinolony
 • makrolidy
 • tetracykliny


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

w jakich sytuacjach preferuje się bójcze nad statyczymi? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • w leczeniu ciężkich, ostro przebiegających zakażeń bakteryjnych bezpośrednio zagrażających życiu (np. meningitis, posocznica) – w tych przypadkach szanse na sukces terapeutyczny są większe w przypadku zastosowania leków doprowadzających do szybkiej likwidacji zakażenia. 
 • w leczeniu zakażeń bakteryjnych zlokalizowanych w obszarach o mniejszej możliwości skutecznej odpowiedzi immunologicznej ze strony gospodarza, np. w przebiegu zakażenia wsierdzia, czy rogówki; w tych przypadkach bakterie znajdują się w rejonie, gdzie mogą się swobodnie namnażać bez interwencji komórek fagocytarnych. 
 • w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów z immunosupresją (ma się tu na myśli pacjentów zarówno pacjentów z immunosupresją o charakterze chorobowym, jak i przyjmujących leki immunosupresyjne)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Wyjaśnij pojęcia: a) antybiotykoterapia celowana; b) antybiotykoterapia empiryczna.


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Antybiotykoterapia celowana: wybór  leku  opiera się o wynik badania mikrobiologicznego (bakteriologicznego), które:

➢identyfikuje czynnik etiologiczny zakażenia,

➢ określa wrażliwość zarazka na leki przeciwbakteryjne (antybiogram).

Antybiotykoterapia empiryczna: oparta jest na domniemaniu najbardziej prawdopodobnego czynnika etiologicznego zakażenia i jego przypuszczalnej wrażliwości na antybiotyki. W  leczeniu zakażeń bakteryjnych u małych zwierząt podstawą wyboru leku jest lokalizacja zakażenia, gdyż w oparciu o nią można określić najbardziej prawdopodobny/e  czynnik/i odpowiedzialne za wywołanie infekcji. Dlatego tak ważna jest znajomość przez lekarza:

➢najczęstszych  czynników  etiologicznych odpowiedzialnych za wywoływanie zakażeń poszczególnych tkanek, narządów i układów,

➢wrażliwości tych patogenów na leki przeciwbakteryjne,

➢właściwości dystrybucyjnych poszczególnych antybiotyków i chemioterapeutyków syntetycznych. Tak więc zasadniczo antybiotykoterapia empiryczna oparta jest na wiedzy i doświadczeniu lekarza. W rzeczywistości jednak obecnie lekarz w przypadku wdrażania antybiotykoterapii empirycznej powinien kierować się przede  wszystkim aktualnymi WYTYCZNYMI dotyczącymi doboru leków do  zwalczania zakażenia będącego przedmiotem terapii. Tak naprawdę OBECNIE pod pojęciem „antybiotykoterapii EMPIRYCZNEJ” rozumie się dobór antybiotyku przede wszystkim NA PODSTAWIE odpowiednich WYTYCZNYCH.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Przedstaw z zastosowaniem tzw. „ćwiartek” „Zaokrąglone/uproszczone” spektrum działania leków


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

tabela

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Wyjaśnij pojęcia: antybiotyki naturalne, półsyntetyczne i syntetyczne

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Antybiotyki naturalne:

 • stanowią produkt metabolizmu drobnoustrojów à są substancjami wytwarzanymi naturalnie o zachowanej naturalnej strukturze
 • należą tu m.in.: penicylina benzylowa, fenoksymetylowa, a ponadto glikopeptydy i niektóre makrolidy (np. erytromycyna
 • są wytwarzane przez bakterie, promieniowce, grzyby niedoskonałe, rzadziej przez podstawczaki i porosty. Największe znaczenie praktyczne mają promieniowce, zwłaszcza z rodzaju Streptomyces oraz grzyby niedoskonałe z rodzajów Penicillium, Aspergillus, Cephalosporium, Fusarium, które dostarczają najczęściej stosowanych antybiotyków.

Antybiotyki półsyntetyczne 

 • są pochodnymi antybiotyków naturalnych, a dokładniej rzecz ujmując, są to naturalne antybiotyki, które zostały zmodyfikowane chemicznie
 • należą tu m.in. penicyliny półsyntetyczne, cefalosporyny i niektóre makrolidy (np. azytromycyna).

Antybiotyki syntetyczne 

 • stanowią SYNTETYCZNE ANALOGI ANTYBIOTYKÓW NATURALNYCH

powstają w wyniku pełnej syntezy i odtworzenia naturalnej struktury antybiotyku. Należy tutaj m.in. chloramfenikol, który naturalnie jest wytwarzany przez promieniowce z rodzaju Streptomyces venezuelae, ale dla celów medycznych jest pozyskiwany wyłącznie syntetycznie

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Wymień grupy leków aktywnych wobec zarazków z rodz.: a) Borrelia; b) Chlamydia i Chlamydophila.


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Chlamydia i Chlamydophila (wywołują chlamydiozy)

 • tetracykliny (doksycyklina) ← leki I rzutu*
 • makrolidy (azytromycyna)

Borrelia 

 • tetracykliny: doksycyklina ← leki I rzutu (wielotygodniowe leczenie)*
 • makrolidy: azytromycyna ← raczej jako leczenie alternatywne lub II rzutu*
 • niektóre penicyliny (amoksycylina)
 • cefalosporyny III generacji (leki z I i II generacji nieskuteczne), zalecany ceftriakson (w  neuroboreliozie lub gdy zawodzą tetracykliny)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Wyjaśnij pojęcia: antybiotyki/chemioterapeutyki I rzutu, II rzutu i alternatywne.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Lek 1 rzutu:

 • lek, który należy zastosować w terapii danej choroby zakaźnej/ zakażenia w pierwszej kolejności 
 • powinien łączyć w sobie wysoką skuteczność i bezpieczeństwo  stosowania (→właściwe  wyważenie  współczynnika korzyść/ryzyko), przez co   rozumie  się przede   wszystkim   brak   lub  nieznaczną  toksyczność narządową

Lek 2 rzutu: 

 • lek, który należy zastosować w drugiej kolejności w terapii danej choroby zakaźnej/ zakażenia, jeżeli nie uzyskani poprawy klinicznej na terapię lekiem 1 rzutu
 • • wykazywać aktywność wobec tych szczepów danego drobnoustroju  (ma się tu na myśli najbardziej prawdopodobny czynnik etiologiczny danej choroby), które są niewrażliwe na działanie leku I rzutu i/lub (w zależności od rodzaju zakażenia),
 • • pokrywać swoim zakresem działania inne prawdopodobne czynniki etiologiczne zakażenia, wobec których lek I rzutu nie wykazywał aktywności przeciwbakteryjnej; w związku z tym leki II rzutu zwykle mają szerszy zakres działania przeciwbakteryjnego w porównaniu do leków I rzutu lub ewentualnie jest on „przesunięty”.

Antybiotyk/chemioterapeutyk  alternatywny  jest  to  lek  I  rzutu, przeznaczony  do  stosowania  w sytuacjach, w których  typowy/lek/leki I  rzutu jest/są z jakichś względów przeciwwskazany/e (nadwrażliwość,  wiek,  ciąża  itp.)  lub  istnieje  inna  przyczyna uniemożliwiająca  jego/ich zastosowanie. Należy być przygotowanym, że w publikacjach  anglojęzycznych niektórzy autorzy używają pojęcia „lek alternatywny” w znaczeniu „leku  II  rzutu”; może to mieć związek  z tym, że często lek II rzutu pełni również rolę leku alternatywnego.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Wymień leki (poszczególne substancje lub nazwę grupy leków, jeżeli dotyczy to wszystkich substancji z danej grupy) aktywne wobec Pseudomonas aeruginosa


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Antybiotyki i chemioterapeutyki syntetyczne wykazujące aktywność wobec Pseudomonas aeruginosa*

 • tzw. penicyliny „antypseudomonalne”, czyli:

➢ karboksypenicyliny: karbenicylina, tykarcykina 

➢ ureidopenicyliny: azlocylina, mezlocylina, piperacylina 

 • tzw. cefalosporyny „antypseudomonalne” (leki z III generacji cefalosporyn), czyli:

➢ i cefoperazon i ceftazydym (wyższa aktywność) 

➢ IV generacja cefalosporyn

 • fluorochinolony: głównie enrofloksacyna, ciprofloksacyna i lewofloksacyna (część szczepów oporna na te leki); największa skuteczność: ciprofloksacyna
 • karbapenemy: imipenem, meropenem (w Polsce izolowano już szczepy oporne)
 • monobaktamy: aztreonam
 • aminoglikozydy: gentamycyna, amikacyna, tobramycyna
 • polimyksyny: polimyksyna B i kolistyna
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Wymień antybiotyki i chemioterapeutyki syntetyczne (lub nazwę grupy leków, jeżeli dotyczy to wszystkich substancji z danej grupy) aktywne wobec beztlenowców.


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • nitroimidazole - metronidazol (najważniejsze)
 • linkozamidy - klindamycyna i linkomycyna (najważniejsze)
 • niektóre penicyliny w połączeniu z inhibitorami B-laktamaz (tykarcylina/piperacylina/amoksycylina/ampicylina +inhibitor B laktamaz)
 • pradofloksacyna (jest weterynaryjna), moksyfloksacyna, klinafloksacyna

Brak praktycznego zastosowania:

 • cefalosporyny (z tej grupy działają tylko): cefoktaksym, cefoksytyna, cefotetan
 • chloramfenikol

karbapenemy

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Leki osiągające stężenie w moczu 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
1. CE FALOSPORYNY
2. PENICYLINY 
3. FLUOROCHINOLONY 
4. a.aminoglikozydowe
5. kotrimoksazol 
6. fosfomycyna 
Lösung ausblenden
 • 3276 Karteikarten
 • 107 Studierende
 • 2 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen ant. praktyczna: zwierzęta towarzyszące Kurs an der University of Wamia and Masuria in Olsztyn - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Wymień leki (lub nazwę grupy leków, jeżeli dotyczy to wszystkich substancji z danej grupy) osiągające stężenia terapeutyczne (wobec wrażliwych na nie zarazków) w płynie mózgowo-rdzeniowym (z uwzględnieniem podziału na te, osiągające tam stężenia terapeutyczne nawet bez obecności zapalenia i w przebiegu zapalenia).


A:

Dobrze penetrujące do OUN:

 • Chloramfenikol
 • Kotrimoksazol – to statyk a nie bójczy i nie pokrywają czynników etiologicznych zapalenia OUN
 • Linezolid – j.w
 • Metronidazol
 • Pefloksacyna - Skuteczne w leczeniu infekcji OUN wywołanych przez bakterie Gram-ujemne tlenowe; stężenia prawdopodobnie za niskie, aby skutecznie leczyć meningitis wywołane przez bakterie z rodz. Streptococcus
 • Rifampicyna

Dobrze penetrujące tylko w przebiegu zapalenia:

 • Ampicylina
 • niektóre cefalosporyny III generacji: cefotaksym, ceftriakson, ceftazydym, ceftyzoksym
 • niektóre fluorochinolony: enrofloksacyna, cyprofloksacyna, ofloksacyna, moksyfloksacyna
 • karbapenemy - nie jest zalecane w zakażeniach OUN z uwagi jego działanie neurotoksyczne (drgawki)
 • wankomycyna
Q:

Przedstaw podział leków przeciwbakteryjnych pod względem działania bakteriostatycznego i bakteriobójczego z uwzględnieniem mechanizmów działania poszczególnych grup leków.

A:

BÓJCZE:

 • blokowanie syntezy ściany komórkowej: B-LAKTAMY: PENICYLINY, CEFALOSPORYNY, KARBAPENEMY, MONONAKTMAY; BACYTRACYNA, GLIKOPEPTYDY, FOSFOMYCYNA  
 • uszkodzenie błony cytoplazmatycznej: AMINOGLIKOZYDY, POLIMYKSYNY
 • blokowanie syntezy DNA: NITROFURANY, NITROIMIDAZOLE, ANSAMYCYNY, CHINOLONY 
 • blokowanie syntezy białek: AMINOGLIKOZYDY, KETOLIDY

BAKTERIOSTATYCZNE: 

 • blokowanie syntezy DNA: SULFONAMIDY, KOTRIMOKSAZOL
 • blokowanie syntezy białek: LINKOZAMIDY, MAKROLIDY, TETRACYKLINY, FENIKOLE, GLICYLOCYKLINY, FUSYDYNY, OKSAZOLIDYNONY, STREPTOGRAMINY 
Q:

Wymień grupy leków aktywnych wobec zarazków z rodz.: a) Rickettsia;  b) Mycoplasma


A:

Rickettsia 

 • tetracykliny ← leki I rzutu*
 • chloramfenikol

Mycoplasma 

 • fluorochinolony
 • makrolidy
 • tetracykliny


Q:

w jakich sytuacjach preferuje się bójcze nad statyczymi? 

A:
 • w leczeniu ciężkich, ostro przebiegających zakażeń bakteryjnych bezpośrednio zagrażających życiu (np. meningitis, posocznica) – w tych przypadkach szanse na sukces terapeutyczny są większe w przypadku zastosowania leków doprowadzających do szybkiej likwidacji zakażenia. 
 • w leczeniu zakażeń bakteryjnych zlokalizowanych w obszarach o mniejszej możliwości skutecznej odpowiedzi immunologicznej ze strony gospodarza, np. w przebiegu zakażenia wsierdzia, czy rogówki; w tych przypadkach bakterie znajdują się w rejonie, gdzie mogą się swobodnie namnażać bez interwencji komórek fagocytarnych. 
 • w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów z immunosupresją (ma się tu na myśli pacjentów zarówno pacjentów z immunosupresją o charakterze chorobowym, jak i przyjmujących leki immunosupresyjne)
Q:

Wyjaśnij pojęcia: a) antybiotykoterapia celowana; b) antybiotykoterapia empiryczna.


A:

Antybiotykoterapia celowana: wybór  leku  opiera się o wynik badania mikrobiologicznego (bakteriologicznego), które:

➢identyfikuje czynnik etiologiczny zakażenia,

➢ określa wrażliwość zarazka na leki przeciwbakteryjne (antybiogram).

Antybiotykoterapia empiryczna: oparta jest na domniemaniu najbardziej prawdopodobnego czynnika etiologicznego zakażenia i jego przypuszczalnej wrażliwości na antybiotyki. W  leczeniu zakażeń bakteryjnych u małych zwierząt podstawą wyboru leku jest lokalizacja zakażenia, gdyż w oparciu o nią można określić najbardziej prawdopodobny/e  czynnik/i odpowiedzialne za wywołanie infekcji. Dlatego tak ważna jest znajomość przez lekarza:

➢najczęstszych  czynników  etiologicznych odpowiedzialnych za wywoływanie zakażeń poszczególnych tkanek, narządów i układów,

➢wrażliwości tych patogenów na leki przeciwbakteryjne,

➢właściwości dystrybucyjnych poszczególnych antybiotyków i chemioterapeutyków syntetycznych. Tak więc zasadniczo antybiotykoterapia empiryczna oparta jest na wiedzy i doświadczeniu lekarza. W rzeczywistości jednak obecnie lekarz w przypadku wdrażania antybiotykoterapii empirycznej powinien kierować się przede  wszystkim aktualnymi WYTYCZNYMI dotyczącymi doboru leków do  zwalczania zakażenia będącego przedmiotem terapii. Tak naprawdę OBECNIE pod pojęciem „antybiotykoterapii EMPIRYCZNEJ” rozumie się dobór antybiotyku przede wszystkim NA PODSTAWIE odpowiednich WYTYCZNYCH.

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Przedstaw z zastosowaniem tzw. „ćwiartek” „Zaokrąglone/uproszczone” spektrum działania leków


A:

tabela

Q:

Wyjaśnij pojęcia: antybiotyki naturalne, półsyntetyczne i syntetyczne

A:

Antybiotyki naturalne:

 • stanowią produkt metabolizmu drobnoustrojów à są substancjami wytwarzanymi naturalnie o zachowanej naturalnej strukturze
 • należą tu m.in.: penicylina benzylowa, fenoksymetylowa, a ponadto glikopeptydy i niektóre makrolidy (np. erytromycyna
 • są wytwarzane przez bakterie, promieniowce, grzyby niedoskonałe, rzadziej przez podstawczaki i porosty. Największe znaczenie praktyczne mają promieniowce, zwłaszcza z rodzaju Streptomyces oraz grzyby niedoskonałe z rodzajów Penicillium, Aspergillus, Cephalosporium, Fusarium, które dostarczają najczęściej stosowanych antybiotyków.

Antybiotyki półsyntetyczne 

 • są pochodnymi antybiotyków naturalnych, a dokładniej rzecz ujmując, są to naturalne antybiotyki, które zostały zmodyfikowane chemicznie
 • należą tu m.in. penicyliny półsyntetyczne, cefalosporyny i niektóre makrolidy (np. azytromycyna).

Antybiotyki syntetyczne 

 • stanowią SYNTETYCZNE ANALOGI ANTYBIOTYKÓW NATURALNYCH

powstają w wyniku pełnej syntezy i odtworzenia naturalnej struktury antybiotyku. Należy tutaj m.in. chloramfenikol, który naturalnie jest wytwarzany przez promieniowce z rodzaju Streptomyces venezuelae, ale dla celów medycznych jest pozyskiwany wyłącznie syntetycznie

Q:

Wymień grupy leków aktywnych wobec zarazków z rodz.: a) Borrelia; b) Chlamydia i Chlamydophila.


A:

Chlamydia i Chlamydophila (wywołują chlamydiozy)

 • tetracykliny (doksycyklina) ← leki I rzutu*
 • makrolidy (azytromycyna)

Borrelia 

 • tetracykliny: doksycyklina ← leki I rzutu (wielotygodniowe leczenie)*
 • makrolidy: azytromycyna ← raczej jako leczenie alternatywne lub II rzutu*
 • niektóre penicyliny (amoksycylina)
 • cefalosporyny III generacji (leki z I i II generacji nieskuteczne), zalecany ceftriakson (w  neuroboreliozie lub gdy zawodzą tetracykliny)
Q:

Wyjaśnij pojęcia: antybiotyki/chemioterapeutyki I rzutu, II rzutu i alternatywne.

A:

Lek 1 rzutu:

 • lek, który należy zastosować w terapii danej choroby zakaźnej/ zakażenia w pierwszej kolejności 
 • powinien łączyć w sobie wysoką skuteczność i bezpieczeństwo  stosowania (→właściwe  wyważenie  współczynnika korzyść/ryzyko), przez co   rozumie  się przede   wszystkim   brak   lub  nieznaczną  toksyczność narządową

Lek 2 rzutu: 

 • lek, który należy zastosować w drugiej kolejności w terapii danej choroby zakaźnej/ zakażenia, jeżeli nie uzyskani poprawy klinicznej na terapię lekiem 1 rzutu
 • • wykazywać aktywność wobec tych szczepów danego drobnoustroju  (ma się tu na myśli najbardziej prawdopodobny czynnik etiologiczny danej choroby), które są niewrażliwe na działanie leku I rzutu i/lub (w zależności od rodzaju zakażenia),
 • • pokrywać swoim zakresem działania inne prawdopodobne czynniki etiologiczne zakażenia, wobec których lek I rzutu nie wykazywał aktywności przeciwbakteryjnej; w związku z tym leki II rzutu zwykle mają szerszy zakres działania przeciwbakteryjnego w porównaniu do leków I rzutu lub ewentualnie jest on „przesunięty”.

Antybiotyk/chemioterapeutyk  alternatywny  jest  to  lek  I  rzutu, przeznaczony  do  stosowania  w sytuacjach, w których  typowy/lek/leki I  rzutu jest/są z jakichś względów przeciwwskazany/e (nadwrażliwość,  wiek,  ciąża  itp.)  lub  istnieje  inna  przyczyna uniemożliwiająca  jego/ich zastosowanie. Należy być przygotowanym, że w publikacjach  anglojęzycznych niektórzy autorzy używają pojęcia „lek alternatywny” w znaczeniu „leku  II  rzutu”; może to mieć związek  z tym, że często lek II rzutu pełni również rolę leku alternatywnego.

Q:

Wymień leki (poszczególne substancje lub nazwę grupy leków, jeżeli dotyczy to wszystkich substancji z danej grupy) aktywne wobec Pseudomonas aeruginosa


A:

Antybiotyki i chemioterapeutyki syntetyczne wykazujące aktywność wobec Pseudomonas aeruginosa*

 • tzw. penicyliny „antypseudomonalne”, czyli:

➢ karboksypenicyliny: karbenicylina, tykarcykina 

➢ ureidopenicyliny: azlocylina, mezlocylina, piperacylina 

 • tzw. cefalosporyny „antypseudomonalne” (leki z III generacji cefalosporyn), czyli:

➢ i cefoperazon i ceftazydym (wyższa aktywność) 

➢ IV generacja cefalosporyn

 • fluorochinolony: głównie enrofloksacyna, ciprofloksacyna i lewofloksacyna (część szczepów oporna na te leki); największa skuteczność: ciprofloksacyna
 • karbapenemy: imipenem, meropenem (w Polsce izolowano już szczepy oporne)
 • monobaktamy: aztreonam
 • aminoglikozydy: gentamycyna, amikacyna, tobramycyna
 • polimyksyny: polimyksyna B i kolistyna
Q:

Wymień antybiotyki i chemioterapeutyki syntetyczne (lub nazwę grupy leków, jeżeli dotyczy to wszystkich substancji z danej grupy) aktywne wobec beztlenowców.


A:
 • nitroimidazole - metronidazol (najważniejsze)
 • linkozamidy - klindamycyna i linkomycyna (najważniejsze)
 • niektóre penicyliny w połączeniu z inhibitorami B-laktamaz (tykarcylina/piperacylina/amoksycylina/ampicylina +inhibitor B laktamaz)
 • pradofloksacyna (jest weterynaryjna), moksyfloksacyna, klinafloksacyna

Brak praktycznego zastosowania:

 • cefalosporyny (z tej grupy działają tylko): cefoktaksym, cefoksytyna, cefotetan
 • chloramfenikol

karbapenemy

Q:
Leki osiągające stężenie w moczu 
A:
1. CE FALOSPORYNY
2. PENICYLINY 
3. FLUOROCHINOLONY 
4. a.aminoglikozydowe
5. kotrimoksazol 
6. fosfomycyna 
ant. praktyczna: zwierzęta towarzyszące

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten ant. praktyczna: zwierzęta towarzyszące Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Myśl Polityczna

Jagiellonian University Cracow

Zum Kurs
AC 2 Praktikum

LMU München

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden ant. praktyczna: zwierzęta towarzyszące
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen ant. praktyczna: zwierzęta towarzyszące