Ordforråd at University of Southern Denmark - SDU

Flashcards and summaries for Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU

Arrow Arrow

It’s completely free

studysmarter schule studium
d

4.5 /5

studysmarter schule studium
d

4.8 /5

studysmarter schule studium
d

4.5 /5

studysmarter schule studium
d

4.8 /5

Study with flashcards and summaries for the course Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU

Exemplary flashcards for Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU on StudySmarter:

Elaboreret

Exemplary flashcards for Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU on StudySmarter:

Diskurs

Exemplary flashcards for Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU on StudySmarter:

Substans

Exemplary flashcards for Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU on StudySmarter:

generativ

Exemplary flashcards for Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU on StudySmarter:

paritet

Exemplary flashcards for Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU on StudySmarter:

didaktik

Exemplary flashcards for Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU on StudySmarter:

subjekt

Exemplary flashcards for Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU on StudySmarter:

Assimilering

Exemplary flashcards for Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU on StudySmarter:

subtil

Exemplary flashcards for Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU on StudySmarter:

intenderet/uintenderet

Exemplary flashcards for Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU on StudySmarter:

Elokvent

Exemplary flashcards for Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU on StudySmarter:

dikotomi

Your peers in the course Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU create and share summaries, flashcards, study plans and other learning materials with the intelligent StudySmarter learning app.

Get started now!

Flashcard Flashcard

Exemplary flashcards for Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU on StudySmarter:

Ordforråd

Elaboreret
videreudvikle og derved præcisere eller forfine
GRAMMATIK NOGEN/NOGET elaborerer (på) NOGET   især i præteritum participium brugt som adjektiv
Stilen veksler mellem et plat, dagligdags sprog og et lærd, elaboreret ditto med talrige skjulte citater fra klassikere WeekA2011
Tåber spørger, videnskaben ignorerer, tier og elaborerer på det, den har besluttet er den eneste 'virkelighed' Inf2006

Ordforråd

Diskurs
sammenhæng af udsagn, idéer, definitioner el.lign. som udgør kernen i fx en samtale eller et ræsonnement
I den politiske diskurs fra Clinton og Blair til Nyrup har uddannelse i stigende grad været lanceret som svar på globaliseringen TidsskrArb99


Diskurs er et udtryk som benyttes inden for

  1. lingvistikken betegner diskurs en sproglig enhed, som består af flere sætninger som samtalertaler og tekster.
  2. sociologien er diskurs en institutionelt funderet måde at tænke på; en social ramme der definerer, hvad der kan siges om et givet emne. Der kan eksistere flere diskurser omkring det samme emne mellem forskellige sociale grupperinger.

Diskurs er tæt forbundet med forskellige teorier om magt, hvor det at kunne definere diskursen tit sidestilles med det at definere virkeligheden. Der foregår en stadig kamp om ordene, der skal beskrive verden; fx forskellen mellem at blive kaldt terrorist eller frihedskæmper. Kampen om ordenes betydning er vigtig, fordi der ikke eksisterer en objektiv virkelighed eller sandhed i diskursteori. Virkeligheden er socialt konstrueret gennem sproget.[

Ordforråd

Substans

Betydninger

1.
væske, masse eller andet materiale
SYNONYM stof
ORD I NÆRHEDEN tilstandsform   kage1   skorpe1   gel1   voks   pasta   smørelse...vis mere
Jojoba-planten er en busklignende vækst, hvis frugter indeholder en olielignende substans NordVestA1992
 
2.
det egentlige indhold, som ikke umiddelbart er synligt
SYNONYM kerne
Nu er det svært at se, hvad substansen er i det her forslag KbhBorgerrepr1992
 
3.
indholdsmæssig tyngde, betydning eller lødighed
der skulle være substans bag det, man sagde eller gjorde JyP1992

Ordforråd

generativ

Betydninger

1.
vedr. forplantning eller tilblivelse
ORD I NÆRHEDEN ufrugtbar ...vis mere
 
2.
med skabende kraft eller egenskab
ORD I NÆRHEDEN produktiv   konstruktiv...vis mere
vi [søger] inspiration og fornyelse i den folkelige fortællings generative kraft læreb1990

Ordforråd

paritet

Betydninger

1.
lighed; ligestilling; ligeberettigelse; det at være ligeværdige
I starten af 1970'erne var der atomar paritet og ved at indgå i [SALT-forhandlingerne] anerkendte USA at Sovjetunionen var jævnbyrdig som supermagt www1997
 
1.a
ligelig talmæssig repræsentation af alle parter i en bestyrelse, et nævn el.lign.
der er ikke krav om paritet, hvilket indebærer, at der f.eks. kan være flere medarbejderrepræsentanter i forhandlingsorganet, end der er ledelsesrepræsentanter dokum98
 
2.
ØKONOMI lige værdi mellem valutaer; det at stå i pari
 
3.
IT facilitet i en ram som kontrollerer gyldigheden af transmitterede tegn; fejlkontrol

Ordforråd

didaktik

didaktik


Didaktik er den del af pædagogikken, der har til opgave at give en vejledning for undervisningen.

Faktaboks

ETYMOLOGI: 
Ordet didaktik kommer af græsk didaktike (techne) 'undervisningskunst', afledt af didaskein 'lære, belære, undervise'.

Undertiden begrænses didaktikken enten til læren om undervisningsmetoder eller til læren om dannelsens indhold, dens struktur og udvalg. I reglen sammenfattes indholds- og metodesiden dog, således at didaktikken omfatter overvejelser både over, hvad der skal læres (dannelsesteori, læreplanteori, fagplanteori), og over, hvordan der skal undervises og læres (metodelære).

Ifølge sit begrebsmæssige indhold kan undervisning karakteriseres ved en intention om at fremme en læren af noget hos nogen. Intentionen kommer til udtryk i målene for undervisningen. Af disse udspringer overvejelser over valg af indhold, dvs. af de kundskaber, den viden og de færdigheder, der i den givne situation skønnes at være af størst værdi.

Ønsket om at formidle indholdet, uden at det går ud over lysten til at lære mere, fører direkte over i valget af de metoder og arbejdsmønstre, der, forudsætningerne taget i betragtning, er de mest hensigtsmæssige. Derved bliver undervisningens mål, indhold og metoder didaktikkens grundkategorier; undertiden tilføjes kategorien medier. Som pædagogisk disciplin er didaktikken således karakteriseret ved samspillet mellem kategorierne og ved didaktiske retningers skiftende prioritering af disse under hensyn til de lærendes sociale og psykologiske forudsætninger.

I ren pædagogisk betydning anvendtes ordet didaktik først i forbindelse med 1600-t.s pædagogiske reformbevægelser, bl.a. i J.A. Comenius' Didactica magna (1628-32, Den store undervisningslære), udgivet i hans samlede didaktiske arbejder, Opera didactica omnia (1657). Siden har ordet været en fast bestanddel i tysk og nordeuropæisk pædagogisk litteratur. I dag ses didaktik også brugt synonymt med curriculum eller curriculumteori.

Se også pædagogik (pædagogikkens discipliner).

Ordforråd

subjekt

Betydninger

1.
person betragtet som erkendende og handlende individ (i forhold til omverdenen)
SE OGSÅ objekt
Det tænkende, bevidste Jeg insisterer på at være den egentlige aktør, det handlende subjekt; den der har kontrollen fagb1991
 
2.
ussel, forhutlet, ringeagtet person
ORD I NÆRHEDEN pøbel   de udstødte...vis mere
Den første vinter blev den store perronhal varmestue for op mod 3.000 hjemløse og forfrosne eksistenser – subjekter eller bærme, som man sagde PaHamm88
 
3.
SPROG sætningsled som betegner den eller det der udfører den handling som verbalet udtrykker udgøres typisk af et substantiv eller et pronomen, fx drengennu har drengen spist al chokoladen eller hunhun elsker at stå på ski
SYNONYM grundled SE OGSÅ objekt   agens
ORD I NÆRHEDEN syntagme ...vis mere

Ordforråd

Assimilering

Akkulturering og assimilering er to meget vigtige begreber inden for sociologi og antropologi, der beskriver tværkulturelle effekter på både minoriteter såvel som majoriteter i samfund, der er multietniske og multikulturelle. Assimilation er et bredere begreb som beskrevet af sociolog Jean Piaget og henviser til den måde, hvorpå folk tager ny information. Der er mange mennesker, der tænker på de to begreber som de samme og endda bruger dem om hverandre. Dette er dog ikke korrekt, da der er subtile forskelle, der vil blive påpeget i denne artikel.

acculturation

Hvis du hører til et mindretalsfællesskab i et land og bevarer din egen kultur, men ikke kan forblive isoleret og påvirkes af majoritetskulturen på en sådan måde, at du tilpasser dig nogle aspekter af majoritetskulturen, kaldes processen akkulturation. Det kan siges, at individet, eller for den sags skyld, de fleste af medlemmerne af dette samfund er kulturelt. Det sker så, at de oprindelige skikker forbliver, og medlemmerne af samfundet accepterer told fra majoritetssamfundet. I et multietnisk samfund som USA forbliver en person, der er latinamerikansk eller har kinesiske rødder, knyttet til sin egen kultur, mens han tilpasser sig og accepterer nogle af de hvide skikker.

Møde af kulturer er aldrig en ensidig proces, som mange tror, og selvom en person, der tilhører en mindretalskultur, måske begynder at klæde sig og tale som dem, der hører til majoritetskulturen, bevarer han stadig troen og skikkerne i sin egen kultur og reflekterer således akkulturationsproces. Akkulturationsprocessen har mange resultater, hvor vigtige er assimilering, afvisning, integration og marginalisering. Betydningen af akkulturering kan aldrig understreges i studiet af tværkulturelle påvirkninger og måderne, som folk med forskellige etniske identiteter lærer at tilpasse sig og acceptere de kulturelle træk ved et flertalsfællesskab i et multietnisk samfund.

assimilation

Assimilation er en proces, hvor folk i en kultur lærer at tilpasse sig de fleste af kulturens måder. Der er et tab af ens egen kultur, da en person giver mere værdi for de kulturelle aspekter af majoritetssamfundet i processen med assimilering. Dette har været tilfældet i USA, der har været centrum for tiltrækning af indvandrere fra mange forskellige lande. Når de originale skikker og traditioner for en kultur går tabt, når det påvirkes af et lands majoritetskultur, omtales processen som assimilering.

Assimilering er den proces, der uundgåeligt finder sted, når der er indvandrere, der ankommer til et land fra et fremmed land. Assimilering er en proces, der kan være i grader, og det siges, at fuld assimilering har fundet sted, når det bliver svært at fortælle, at personen tilhører en minoritetskultur eller kommer fra majoritetskulturen.

Hvad er forskellen mellem akkulturation og assimilation?

• Møde af kulturer giver altid resultater med hensyn til ændringer i både kulturer, og akkulturering og assimilering henviser til to vigtige og forskellige ændringer i disse kulturer.

• Assimilation refererer til processen, hvor nogle af flertalets samfunds kulturelle aspekter absorberes på en sådan måde, at de hjemmekulturelle aspekter bliver formildet eller mistet.

• Akkulturering er en proces, hvor de kulturelle aspekter af majoritetssamfundet tilpasses uden at miste minoriteters samfunds traditioner og skikke.

• Minoritetskultur ændres i tilfælde af assimilering, mens den forbliver intakt i tilfælde af akkulturation.

Ordforråd

subtil

Betydninger

1.
kendetegnet ved ganske små og raffinerede forskelle eller fine detaljer i komplekst samspil
SYNONYM hårfin
Med typisk fransk psykologisk sans forfiner Claude Miller det subtile spil mellem de to kvinder Inf99
 
1.a
avanceret eller spidsfindig indtil det fortænkte
Det er wienervals m.m. i korrekt dansetempo, frisk deruda' uden subtile overgange eller andre symfoniske dikkedarer www1998

Ordforråd

intenderet/uintenderet
intendere verbum
BØJNING -r, -de, -t
UDTALE [entənˈdeˀʌ]  
OPRINDELSE fra latin intendere 'rette mod, have til hensigt', dannet af in- og tendere 'spænde, stræbe mod, tendere'

Betydninger

 
have som sit formål eller sin hensigt
SYNONYM tilsigte
GRAMMATIK NOGEN/NOGET intenderer NOGET   almindelig i præteritum participium
Jeg ved ikke, om det er intenderet, men det virker Pol94

Ordforråd

Elokvent
elokvent adjektiv
adjektiv

= tillægsord

BØJNING -, -e
UDTALE [eloˈkvεnˀd]  

Betydninger

 
som kan tale overbevisende, forståeligt og korrekt, sommetider med mange ord SPROGBRUG sjældent
SYNONYM veltalende

Ordforråd

dikotomi
dikotomi substantivfælleskøn
BØJNING -en, -er, -erne
UDTALE [digotoˈmiˀ]  
OPRINDELSE af græsk dicha 'todelt', og -tomos 'skåret, skærende'

Betydninger

 
opdeling af et fænomen i to kategorier der gensidigt udelukker hinanden fx med henblik på en videnskabelig beskrivelse af fænomenet
ORD I NÆRHEDEN udskilning   bortfjernelse   borttagelse   udskillelse   udvaskning   udelukkelsesmetode...vis mere

Dikotomi (Fra græsk Dikhotomia) betyder at dele en helhed i præcis to dele, som ikke overlapper hinanden.

En dikotomi er med andre ord en særlig indbyrdes todeling af elementer, det vil sige, at intet kan tilhøre de to dele samtidig, men må tilhøre enten den ene eller den anden del.

De delte elementer er ofte modsatrettet og kan således kaldes modsætninger.

Udtrykket dikotomi anvendes i matematikbiologireligionfilosofi og sprogvidenskab.

Sign up for free to see all flashcards and summaries for Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU

Singup Image Singup Image
Wave

Other courses from your degree program

For your degree program Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU there are already many courses on StudySmarter, waiting for you to join them. Get access to flashcards, summaries, and much more.

Back to University of Southern Denmark - SDU overview page

What is StudySmarter?

What is StudySmarter?

StudySmarter is an intelligent learning tool for students. With StudySmarter you can easily and efficiently create flashcards, summaries, mind maps, study plans and more. Create your own flashcards e.g. for Ordforråd at the University of Southern Denmark - SDU or access thousands of learning materials created by your fellow students. Whether at your own university or at other universities. Hundreds of thousands of students use StudySmarter to efficiently prepare for their exams. Available on the Web, Android & iOS. It’s completely free.

Awards

Best EdTech Startup in Europe

Awards
Awards

EUROPEAN YOUTH AWARD IN SMART LEARNING

Awards
Awards

BEST EDTECH STARTUP IN GERMANY

Awards
Awards

Best EdTech Startup in Europe

Awards
Awards

EUROPEAN YOUTH AWARD IN SMART LEARNING

Awards
Awards

BEST EDTECH STARTUP IN GERMANY

Awards
X

StudySmarter - The study app for students

StudySmarter

4.5 Stars 1100 Rating
Start now!
X

Good grades at university? No problem with StudySmarter!

89% of StudySmarter users achieve better grades at university.

50 Mio Flashcards & Summaries
Create your own content with Smart Tools
Individual Learning-Plan

Learn with over 1 million users on StudySmarter.

Already registered? Just go to Login