Técnicas De Bioquímica Y Biología Molecular at Universitat Rovira I Virgili Tarragona | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Técnicas de bioquímica y biología molecular an der Universitat Rovira I Virgili Tarragona

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Técnicas de bioquímica y biología molecular Kurs an der Universitat Rovira I Virgili Tarragona zu.

TESTE DEIN WISSEN

¿Quin es el fonament de la centrifugació?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Aplicar una força superior a la gravetat terrestre per accelerar la velocitat de sedimentació

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Indica y explica el dos tipus de centrifugació per gradient de densitat

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Zonal

La densitat de les partícules que s’han de separar és superior que la densitat del solvent.

Mostra damunt gradient preformat + força centrífuga: les partícules sedimenten a través del gradient, movent-se a velocitat diferent segons la seva mida/massa.

S’ha d’ajustar el temps de centrifugació, si s’excedeix, pot arribar a precipitar tot!!

Procediment:

 • Tub emplenat amb un líquid inert de densitat variable- hi ha un gradient preformat dins el tub 
 • La mostra es diposita a sobre del líquid en la part superior del tub. 
 • El gradient esdevé inalterat per la centrifugació 
 • Amb la centrifugació, les partícules que sedimenten abans avancen les que ho fan lentament 
 • La mostra es separa en bandes dins el gradient 
 • Preferentment s’usen rotors basculants


Isopícnica o isodensitat

La densitat de les partícules que s’han separar és similar a la densitat del solvent formador de gradient.

Mostra dissolta en una solució isocràtica + força centrífuga: el solut que forma el gradient es distribueix pel tub de la centrífuga, i simultàniament també ho fan les diferents partícules de la mostra en funció de la seva densitat

Procediment:

 • La mostra es diposita junt amb una substància formadora de gradient: a la part superior o barrejada amb ell. 
 • Les partícules es mouen a un punt on la seva densitat de flotació iguala la densitat del fluid que forma les bandes. 
 • El procés arriba a l’equilibri quan les densitat de les particules s’igualen amb les del fluid del gradient i això és en funció de la densitat de flotació i no de les velocitats. 
 • Ex: gradients de ClCs i NaI per macromolecules i nts
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Posa un exemple de us d'isotops

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 1. El contingut d’aigua corporal es pot estimar mesurant la dil.lució d’aigua deuterada a l’organisme. Animals d’experimentació i humans.
 2. L’ús d’aigua doblement marcada amb deuteri i oxigen 18 serveix per estimar la despesa energètica en humans obesos. L’oxigen de l’aigua surt en forma de CO2 expirat quan s’han cremat els sucres totalment.
 3. S’ha aplicat en l’estudi de metabolopatíes congènites:

Activitat fenilalanina hidroxilasa s’ha estudiat administrant fenilalanina

13C→ PKU.

El reciclatge de glucosa i la gluconeogènesi en pacients amb glicogenosis de tipus I i III s’estudia amb 14C glucosa.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Indica de que está compost el medi de perfusió per cultius

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • O2. Quantitat suficient  
 • nutrients i substrats: glucosa, lacta, aas, proteïnes,vitamines… 
 • electròlits i proteïnes. Potencial osmòtic i col.loidal: BSA 
 • pH i capacitat tamponadora: bicarbonat (sol. Ringer-Krebs) 
 • Anticoagulants: heparina, EDTA, citrat 
 • antibiòtics: ampli espectre i toxicitat mínima 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Quins tipus de cultius cel·lulars hi ha?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Cultius primaris (mortals) siguin d’òrgans teixits o cèl·lules i cultius de línies cel·lulars establertes (immortals)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Característiques d'un cultiu primari

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Consisteixen en cèl·lules normal, teixits u òrgans que s’han escindit directament de l’organisme viu ( animal o humà) o per biòpsia.
 • Tenen l’avantatge de que són models de la funció natural del la cèl·lula teixit u òrgan dins de l’organisme. Però el seu cultiu perllongat porta a la senescència (50‐100 generacions màxim) i degeneració cromosòmica I funcional i finalment a la mort -> són cultius de vida finita. Arriba un punt que deixen de dividir i entren en senescència.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Perquè serveix el gruix dels talls del teixit i quina es la mida adequada per tallar?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Determina principalment la velocitat de difusió de gasos i metabòlits
 • 0.5-5 mm amb proporció cels trencades/intactes mínima
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Avantatges i desavantatges del treball amb cultius cel·lulars

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Avantatges: 

 • molt proper “in vivo”: 
  • arquitectura teixit 
  • ruta fisiològica 
 • No interaccions entre órgans 
 • Millor control 

Desavantatges: 

 • Dificultat perfusió correcta 
 • Heterogeneïtat tissular 
 • Variabilitat individual= animal 
 • Pèrdua control hormonal i nerviós 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Indica les condicions a la que s'ha de trobar un medi de cultiu per a trossos de teixit

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • En aigua milliQ o purificada amb filtre de carbó actiu.
  • El medi final contindrà macro i micronutrients, tampó, antibiòtic i suplements 1x DMEM, 4.2 mM NaHCO3, 10 mM HEPES (tampons), 25 U/ mL penicil·lina, 25 U/ mL estreptomicina ( antibiòtics) I 19 mM D‐glucosa (sucres).
 • Mantenir pH a 7.2
 • Comprovar osmolaritat amb H2O
 • Mantenir en fred 4°C i protegir de la llum. Usar‐lo en 3 setmanes.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

De que depèn l'èxit de l'homogeneïtzació?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Teixit de partida
 • Les característiques físico-químiques de la solució usada
 • El mètode de disrupcció cel.lular
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Anomena els productes que componen el medi d'homogeneïtzació

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Solució salina equilibrada per mantenir el pH i l'equilibri iònic (tampó Tris o fosfat)
  1. força iònica entre 0.1 i 0.2 M
  2. pH entre 7 i 8
 • Agents que mantinguin el potencial osmòtic:
  1. Sacarosa, manitol o sorbitol
 • Agents amb finalitats específiques
  1. Agents quelants com EDTA i EGTA. 
  2. Inhibidors enzimàtics (+ 4ºC): inhibidors de proteases:.
   • Serina proteases: DFP( di-isopropylphosphofluoridate), PMSF (fenilmetilsulfonilfluoride) i TPCK( tosilfenilalanil-clorometilketone).
   • Per grups sulfidril: N-ethylmaleimide, iodoacetat i cystatin
   • Aspartic proteases: pepstatina
   • Inhibidors de metalloproteases: EDTA i 1,10-fenanthrolina
   • Inhibidors d'exopeptidases: amastatina i bestatina
  3. Agents antioxidants:
   • 2-mercaptoetanol, dithiothreitol, glutatio reduiït o cysteina a concentración entorn 30 mM.
  4. Polivinilpirrolidona : eliminar els compostos fenòlics per filtració.
  5. Sovint és més adequat usar un medi aqüós orgànic que un salí.
   • Citrat -> inactivar desoxirribonucleases neutres;
   • el glicerol, l'etilenglicol o els seus polímers -> preparacions de plastidis
  6. Antibacterians i/o fungicides a baixes concentracions : azida sòdica
  7. Detergents: finalitats poden ser diverses 
   • sodium dodecilsulfate (SDS), sodium deoxycholate, cetyl trimethylammonium bromide (CTAB) i CHAPS i detergents no iònics com Tritó X-100 i Nonidet P-40.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Característiques de cultius de línies cel·lulars establertes

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Es poden perpetuar il·limitadament.
 • S’obtenen de biòpsies tumorals humanes o animals o son immortalitzades al laboratori.
  • Mètodes: Físics (radiacions ionitzants), químics ( agents cancerosos), biològics ( retrovirus oncogènics o fusió cel·lular amb cèl·lules immortals).
 • També poden degenerar amb el temps però poden tenir moltes més divisions cel·lulars I tenen característiques diferents.
 • Autenticar les cèl·lules serveix per comprovar que la línia cel·lular que tenim és la que creiem. Es fa mitjançant perfils enzimàtics i/o marcadors de superfície i/o test genètics.
Lösung ausblenden
 • 3349 Karteikarten
 • 589 Studierende
 • 14 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Técnicas de bioquímica y biología molecular Kurs an der Universitat Rovira I Virgili Tarragona - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

¿Quin es el fonament de la centrifugació?

A:

Aplicar una força superior a la gravetat terrestre per accelerar la velocitat de sedimentació

Q:

Indica y explica el dos tipus de centrifugació per gradient de densitat

A:

Zonal

La densitat de les partícules que s’han de separar és superior que la densitat del solvent.

Mostra damunt gradient preformat + força centrífuga: les partícules sedimenten a través del gradient, movent-se a velocitat diferent segons la seva mida/massa.

S’ha d’ajustar el temps de centrifugació, si s’excedeix, pot arribar a precipitar tot!!

Procediment:

 • Tub emplenat amb un líquid inert de densitat variable- hi ha un gradient preformat dins el tub 
 • La mostra es diposita a sobre del líquid en la part superior del tub. 
 • El gradient esdevé inalterat per la centrifugació 
 • Amb la centrifugació, les partícules que sedimenten abans avancen les que ho fan lentament 
 • La mostra es separa en bandes dins el gradient 
 • Preferentment s’usen rotors basculants


Isopícnica o isodensitat

La densitat de les partícules que s’han separar és similar a la densitat del solvent formador de gradient.

Mostra dissolta en una solució isocràtica + força centrífuga: el solut que forma el gradient es distribueix pel tub de la centrífuga, i simultàniament també ho fan les diferents partícules de la mostra en funció de la seva densitat

Procediment:

 • La mostra es diposita junt amb una substància formadora de gradient: a la part superior o barrejada amb ell. 
 • Les partícules es mouen a un punt on la seva densitat de flotació iguala la densitat del fluid que forma les bandes. 
 • El procés arriba a l’equilibri quan les densitat de les particules s’igualen amb les del fluid del gradient i això és en funció de la densitat de flotació i no de les velocitats. 
 • Ex: gradients de ClCs i NaI per macromolecules i nts
Q:

Posa un exemple de us d'isotops

A:
 1. El contingut d’aigua corporal es pot estimar mesurant la dil.lució d’aigua deuterada a l’organisme. Animals d’experimentació i humans.
 2. L’ús d’aigua doblement marcada amb deuteri i oxigen 18 serveix per estimar la despesa energètica en humans obesos. L’oxigen de l’aigua surt en forma de CO2 expirat quan s’han cremat els sucres totalment.
 3. S’ha aplicat en l’estudi de metabolopatíes congènites:

Activitat fenilalanina hidroxilasa s’ha estudiat administrant fenilalanina

13C→ PKU.

El reciclatge de glucosa i la gluconeogènesi en pacients amb glicogenosis de tipus I i III s’estudia amb 14C glucosa.

Q:

Indica de que está compost el medi de perfusió per cultius

A:
 • O2. Quantitat suficient  
 • nutrients i substrats: glucosa, lacta, aas, proteïnes,vitamines… 
 • electròlits i proteïnes. Potencial osmòtic i col.loidal: BSA 
 • pH i capacitat tamponadora: bicarbonat (sol. Ringer-Krebs) 
 • Anticoagulants: heparina, EDTA, citrat 
 • antibiòtics: ampli espectre i toxicitat mínima 
Q:

Quins tipus de cultius cel·lulars hi ha?

A:

Cultius primaris (mortals) siguin d’òrgans teixits o cèl·lules i cultius de línies cel·lulars establertes (immortals)

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Característiques d'un cultiu primari

A:
 • Consisteixen en cèl·lules normal, teixits u òrgans que s’han escindit directament de l’organisme viu ( animal o humà) o per biòpsia.
 • Tenen l’avantatge de que són models de la funció natural del la cèl·lula teixit u òrgan dins de l’organisme. Però el seu cultiu perllongat porta a la senescència (50‐100 generacions màxim) i degeneració cromosòmica I funcional i finalment a la mort -> són cultius de vida finita. Arriba un punt que deixen de dividir i entren en senescència.
Q:

Perquè serveix el gruix dels talls del teixit i quina es la mida adequada per tallar?

A:
 • Determina principalment la velocitat de difusió de gasos i metabòlits
 • 0.5-5 mm amb proporció cels trencades/intactes mínima
Q:

Avantatges i desavantatges del treball amb cultius cel·lulars

A:

Avantatges: 

 • molt proper “in vivo”: 
  • arquitectura teixit 
  • ruta fisiològica 
 • No interaccions entre órgans 
 • Millor control 

Desavantatges: 

 • Dificultat perfusió correcta 
 • Heterogeneïtat tissular 
 • Variabilitat individual= animal 
 • Pèrdua control hormonal i nerviós 
Q:

Indica les condicions a la que s'ha de trobar un medi de cultiu per a trossos de teixit

A:
 • En aigua milliQ o purificada amb filtre de carbó actiu.
  • El medi final contindrà macro i micronutrients, tampó, antibiòtic i suplements 1x DMEM, 4.2 mM NaHCO3, 10 mM HEPES (tampons), 25 U/ mL penicil·lina, 25 U/ mL estreptomicina ( antibiòtics) I 19 mM D‐glucosa (sucres).
 • Mantenir pH a 7.2
 • Comprovar osmolaritat amb H2O
 • Mantenir en fred 4°C i protegir de la llum. Usar‐lo en 3 setmanes.
Q:

De que depèn l'èxit de l'homogeneïtzació?

A:
 • Teixit de partida
 • Les característiques físico-químiques de la solució usada
 • El mètode de disrupcció cel.lular
Q:

Anomena els productes que componen el medi d'homogeneïtzació

A:
 • Solució salina equilibrada per mantenir el pH i l'equilibri iònic (tampó Tris o fosfat)
  1. força iònica entre 0.1 i 0.2 M
  2. pH entre 7 i 8
 • Agents que mantinguin el potencial osmòtic:
  1. Sacarosa, manitol o sorbitol
 • Agents amb finalitats específiques
  1. Agents quelants com EDTA i EGTA. 
  2. Inhibidors enzimàtics (+ 4ºC): inhibidors de proteases:.
   • Serina proteases: DFP( di-isopropylphosphofluoridate), PMSF (fenilmetilsulfonilfluoride) i TPCK( tosilfenilalanil-clorometilketone).
   • Per grups sulfidril: N-ethylmaleimide, iodoacetat i cystatin
   • Aspartic proteases: pepstatina
   • Inhibidors de metalloproteases: EDTA i 1,10-fenanthrolina
   • Inhibidors d'exopeptidases: amastatina i bestatina
  3. Agents antioxidants:
   • 2-mercaptoetanol, dithiothreitol, glutatio reduiït o cysteina a concentración entorn 30 mM.
  4. Polivinilpirrolidona : eliminar els compostos fenòlics per filtració.
  5. Sovint és més adequat usar un medi aqüós orgànic que un salí.
   • Citrat -> inactivar desoxirribonucleases neutres;
   • el glicerol, l'etilenglicol o els seus polímers -> preparacions de plastidis
  6. Antibacterians i/o fungicides a baixes concentracions : azida sòdica
  7. Detergents: finalitats poden ser diverses 
   • sodium dodecilsulfate (SDS), sodium deoxycholate, cetyl trimethylammonium bromide (CTAB) i CHAPS i detergents no iònics com Tritó X-100 i Nonidet P-40.
Q:

Característiques de cultius de línies cel·lulars establertes

A:
 • Es poden perpetuar il·limitadament.
 • S’obtenen de biòpsies tumorals humanes o animals o son immortalitzades al laboratori.
  • Mètodes: Físics (radiacions ionitzants), químics ( agents cancerosos), biològics ( retrovirus oncogènics o fusió cel·lular amb cèl·lules immortals).
 • També poden degenerar amb el temps però poden tenir moltes més divisions cel·lulars I tenen característiques diferents.
 • Autenticar les cèl·lules serveix per comprovar que la línia cel·lular que tenim és la que creiem. Es fa mitjançant perfils enzimàtics i/o marcadors de superfície i/o test genètics.
Técnicas de bioquímica y biología molecular

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Técnicas de bioquímica y biología molecular Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Bioquímica y Biología celular

Universidad de Vigo

Zum Kurs
Bioquímica y biología molecular

Universidad Autónoma de Nuevo León

Zum Kurs
Bioquímica molecular

Universidad de Oviedo

Zum Kurs
Bioquímica molecular

Universidad de Granada

Zum Kurs
biología molecular

Universidad Anáhuac

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Técnicas de bioquímica y biología molecular
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Técnicas de bioquímica y biología molecular