Moment 1 Tentamen at Umea University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Moment 1 tentamen an der Umea University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Moment 1 tentamen Kurs an der Umea University zu.

TESTE DEIN WISSEN

Vad menas med att en förändring är statistiskt säker (eller, med andra ord, statistiskt säkerställd eller statistiskt    signifikant)? Nedan ges fyra olika    svarsalternativ. Välj det svarsalternativ    som närmast motsvarar uttrycket ”en statistiskt säkerställd förändring”.    

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

En förändring är statistiskt säkerställd om    förändringen är större än felmarginalen.    

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka fem mått består "five-number-summary" av?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Min, max, median, första kvartilen, tredje kvartilen

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

För att uppskatta medellängden en viss population togs ett slumpmässigt stickprov bestående av 100 individer. Standardavvikelsen i populationen är känd, σ = 7,0. Ett 95%-­‐igt konfidensintervall för populationsmedelvärdet blev (166,6; 169,4).        
    
Antag  nu att man istället hade tagit ett stickprov bestående av    400 individer. Vilket av nedanstående påståenden är korrekt? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

 Felmarginalen blir mindre när    stickprovsstorleken är 400 än när stickprovsstorleken är 100.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Antag att vi genomför en studie för att kontrollera om ett mynt är "balanserat". Vi vill alltså testa
(noll-­‐) hypotesen att myntet är    ”balanserat”, vilket innebär lika stor    sannolikhet för de två utfallen,
krona och klave, när vi singlar slant. Vi kastar myntet 20 gånger. Vilket av  nedanstående påståenden är korrekt?    

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Om vi får 18 krona blir p-­‐värdet mindre än vad det hade blivit om vi fått 15 krona.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Bredden på ett konfidensintervall bestäms av storleken på felmarginalen. Felmarginalen används för att ta hänsyn    till en av följande feltyper, vilken?    


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Urvalsfel

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

I Skolverkets undersökning Attityder till skolan görs urvalet av elever i årskurs 4-6 i två steg.  Det första urvalet är ett obundet och slumpmässigt urval (OSU) av skolor. I det andra steget av urvalsprocessen används information om de utvalda skolorna för att dra ett OSU av en klass per utvald skola. Alla elever i den utvalda klassen får svara på enkäten. 


Vilken urvalsmetod har använts i undersökningen? 
 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Klusterurval

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Attityder till skolan år 2012 var det 160 skolor utvalda.  Totalt inkom enkäter från 137 skolor.  De 23 skolor som ej besvarade enkäten utgör:  


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Bortfall

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Efterfrågan på blyfri bensin (95 oktan) på en viss bensinmack en vanlig onsdag har visat sig kunna beskrivas med en normalfördelning där genomsnittet är 28000 liter och standardavvikelsen är 2000 

liter. 

Detta innebär då att ungefär 95% av vanliga onsdagar är efterfrågan på blyfri bensin på 
denna bensinmack mellan: 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

24000 och 32000 liter 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vid    statistisk    inferens    (att    dra    slutsatser    om    en    population/modell    med    hjälp    av    observationerna    i    ett     stickprov),    används    bland    annat    begrepp    som    parameter    och    statistika.        Vilket    av    nedanstående     påstående    är    korrekt?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

En    statistika    är    ett    värde    som    man    beräknar    med    hjälp    av    ett    stickprov.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

År 2012 respektive år 2016 gjordes ett slumpmässigt urval av grundskolor för att bland annat mäta 

den tillgång som eleverna hade till datorer eller surfplattor i skolan.  Resultatet från stickprovet år 

2016 visade att det i genomsnitt var 1,8 elever/dator eller surfplatta jämfört med 3,0 elever/dator 

eller surfplatta år 2012.   

Har antalet datorer och surfplattor ökat i skolan? Vad är ett lämplig test för denna situation?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

t-test för två oberoende stickprov (under normalfördelningsantagande)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Om vi förkastar 𝐻$: 𝜇 = 200 vid ett test med 𝛼 = 0,05, men inte kan förkasta den med 𝛼 = 0,01 då är pvärdet från testet


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

mindre än 0,05 men större än 0,01

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

En statistikbyrå planerar att göra en stickprovsundersökning för att uppskatta företags kapitalinveste-
ringarByrån delar in alla registrerade företag i grupper efter antalet anställda i företaget och därefter 
drar de ett obundet slumpmässigt urval (OSU) från varje grupp. Vilken urvalsmetod har statistikbyrån 
använt? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Stratifierat urval av företag 

Lösung ausblenden
  • 4566 Karteikarten
  • 206 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Moment 1 tentamen Kurs an der Umea University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Vad menas med att en förändring är statistiskt säker (eller, med andra ord, statistiskt säkerställd eller statistiskt    signifikant)? Nedan ges fyra olika    svarsalternativ. Välj det svarsalternativ    som närmast motsvarar uttrycket ”en statistiskt säkerställd förändring”.    

A:

En förändring är statistiskt säkerställd om    förändringen är större än felmarginalen.    

Q:

Vilka fem mått består "five-number-summary" av?

A:

Min, max, median, första kvartilen, tredje kvartilen

Q:

För att uppskatta medellängden en viss population togs ett slumpmässigt stickprov bestående av 100 individer. Standardavvikelsen i populationen är känd, σ = 7,0. Ett 95%-­‐igt konfidensintervall för populationsmedelvärdet blev (166,6; 169,4).        
    
Antag  nu att man istället hade tagit ett stickprov bestående av    400 individer. Vilket av nedanstående påståenden är korrekt? 

A:

 Felmarginalen blir mindre när    stickprovsstorleken är 400 än när stickprovsstorleken är 100.

Q:

Antag att vi genomför en studie för att kontrollera om ett mynt är "balanserat". Vi vill alltså testa
(noll-­‐) hypotesen att myntet är    ”balanserat”, vilket innebär lika stor    sannolikhet för de två utfallen,
krona och klave, när vi singlar slant. Vi kastar myntet 20 gånger. Vilket av  nedanstående påståenden är korrekt?    

A:

Om vi får 18 krona blir p-­‐värdet mindre än vad det hade blivit om vi fått 15 krona.

Q:

Bredden på ett konfidensintervall bestäms av storleken på felmarginalen. Felmarginalen används för att ta hänsyn    till en av följande feltyper, vilken?    


A:

Urvalsfel

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

I Skolverkets undersökning Attityder till skolan görs urvalet av elever i årskurs 4-6 i två steg.  Det första urvalet är ett obundet och slumpmässigt urval (OSU) av skolor. I det andra steget av urvalsprocessen används information om de utvalda skolorna för att dra ett OSU av en klass per utvald skola. Alla elever i den utvalda klassen får svara på enkäten. 


Vilken urvalsmetod har använts i undersökningen? 
 

A:

Klusterurval

Q:

Attityder till skolan år 2012 var det 160 skolor utvalda.  Totalt inkom enkäter från 137 skolor.  De 23 skolor som ej besvarade enkäten utgör:  


A:

Bortfall

Q:

Efterfrågan på blyfri bensin (95 oktan) på en viss bensinmack en vanlig onsdag har visat sig kunna beskrivas med en normalfördelning där genomsnittet är 28000 liter och standardavvikelsen är 2000 

liter. 

Detta innebär då att ungefär 95% av vanliga onsdagar är efterfrågan på blyfri bensin på 
denna bensinmack mellan: 


A:

24000 och 32000 liter 

Q:

Vid    statistisk    inferens    (att    dra    slutsatser    om    en    population/modell    med    hjälp    av    observationerna    i    ett     stickprov),    används    bland    annat    begrepp    som    parameter    och    statistika.        Vilket    av    nedanstående     påstående    är    korrekt?

A:

En    statistika    är    ett    värde    som    man    beräknar    med    hjälp    av    ett    stickprov.

Q:

År 2012 respektive år 2016 gjordes ett slumpmässigt urval av grundskolor för att bland annat mäta 

den tillgång som eleverna hade till datorer eller surfplattor i skolan.  Resultatet från stickprovet år 

2016 visade att det i genomsnitt var 1,8 elever/dator eller surfplatta jämfört med 3,0 elever/dator 

eller surfplatta år 2012.   

Har antalet datorer och surfplattor ökat i skolan? Vad är ett lämplig test för denna situation?


A:

t-test för två oberoende stickprov (under normalfördelningsantagande)

Q:

Om vi förkastar 𝐻$: 𝜇 = 200 vid ett test med 𝛼 = 0,05, men inte kan förkasta den med 𝛼 = 0,01 då är pvärdet från testet


A:

mindre än 0,05 men större än 0,01

Q:

En statistikbyrå planerar att göra en stickprovsundersökning för att uppskatta företags kapitalinveste-
ringarByrån delar in alla registrerade företag i grupper efter antalet anställda i företaget och därefter 
drar de ett obundet slumpmässigt urval (OSU) från varje grupp. Vilken urvalsmetod har statistikbyrån 
använt? 

A:

Stratifierat urval av företag 

Moment 1 tentamen

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Moment 1 tentamen Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Biokemi tenta moment 1

Karolinska Institute Stockholm

Zum Kurs
Biokemi tenta moment 1 (2)

Karolinska Institute Stockholm

Zum Kurs
Tentamen 4.2

Zuyd University

Zum Kurs
Tentamen 4.1

Zuyd University

Zum Kurs
Tentamen 1.1

Zuyd University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Moment 1 tentamen
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Moment 1 tentamen