ტოპი - ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე at Tbilisi State Medical University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für ტოპი - ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე an der Tbilisi State Medical University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen ტოპი - ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე Kurs an der Tbilisi State Medical University zu.

TESTE DEIN WISSEN

პარამედიანური განაკვეთი

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

ძირითადად ტარდება მხოლოდ მუცლის ზედა ნახევარში.

შუა ხაზიდან დაახლოებით 2 სმ-ის დაშორებით, მის პარალელურად.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

პარარექტალური განაკვეთი ლენანდერი მიხედვით - ნაკლი


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

მისი გატარებისას შესაძლებელია სწორი კუნთის ნერვების დაზიანება, რასაც თან მოსდევს კუნთის შესაბამისი სეგმენტის ატროფია და მუცლის პრესის დასუსტება

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

გასწვრივი განაკვეთები - ჭიპთან ურთიერთობის მიხედვით


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

ზედა, შუა და ქვედა განაკვეთები.

ზედა შუა განაკვეთი:

 • იყენებენ მუცლის ზედა ნაწილში მდებარე ორგანოებთან მიდგომისათვის.
 • იგი იწყება მახვილისებრი მორჩის მახლობლად და გრძელდება ჭიპამდე.

ქვედა შუა განაკვეთი:

 • იყენებენ მუცლის ღრუს ქვედა ნაწილსა და მენჯში მდებარე ორგანოებთან მიდგომისათვის.
 • ავლებენ ჭიპის ქვემოთ.
 • ქვედა შუა განაკვეთი გამოირჩევა ტექსნიკის ზოგიერთი დეტალებით, რომელიც დაკავშირებულია მუცლის თეთრი ხაზის, სწორი კუნთებისა და ღრმა შრეების ანატომიური აგებულების თავისებურებებთან: თეთრი ხაზის გაკვეთის შემდეგ ჭრილობაში გამოჩნდება ორივე სწორი კუნთის მედიალური კიდეები, რომლებსაც გამოყოფენ და გადასწევენ გვერდებზე. ღრმა შრეები (განივი ფასცია, სუბსეროზული ქსოვილი, პერიტონეუმი) ჭრილობის ქვედა ნაწილში, შარდის ბუშტის დაზიანების აცილების მიზნით, უნდა გაიკვეთოს ფრთხილად.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

მუცლის ღრუს ჩხვლეტა - საოპერაციო ველის დამუშავება

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • სპირტით
 • იოდით
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

ტრანსრექტალური განაკვეთი

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • გაივლის მუცლის სწორი კუნთზე შუა ხაზის პარალელურად, მისგან 3 სმ-ის დაშორებით.
 • განაკვეთს, როგორც წესი, ავლებენ ნეკნის კიდიდან ჭიპის დონემდე, საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება მისი გაგრძელებაც.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

ტრანსრექტალური განაკვეთი - ჭრილობის დახურვა

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • პერიტონეუმს, განივ ფასციასა და სწორი კუნთის ბუდის უკანა ფირფიტას კერავენ ერთად.
 • გათიშული სწორი კუნთი არ გაიკერება.
 • კერავენ მისი ბუდის წინა ფირფიტას და კანს.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

მუცლის ღრუს ორგანოებზე ოპერაციული ჩარევებისას არსებული სავალდებულო წესები

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • ოპერაციის დროს მუცლის ღრუ დიდხანს არ უნდა დარჩეს ღია.
 • ოპერაციების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნეს პერიტონეუმის ანატომიურ-ფიზიოლოგიური თავისებურებები.
 • ოპერაციის დროს აცილებული უნდა იყოს მუცლის ღრუს ინტრაოპერაციული ინფიცირება, განსაკუთრებით ღრუ ორგანოების შიგთავსით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს პერიტონიტის განვითარება.
 • პერიტონეუმი დაცული უნდა იყოს გადაციებისა და გამოშრობისაგან, რაც საშუალებას იძლევა შენარჩუნებულ იქნეს მისი ბიოლოგიური (დამცველობითი) თვისებები და შემცირდეს უარყოფითი ნეიროგენული ზემოქმედება (ოერიტონეუმი - რეფლექსოგენური ზონაა).
 • აუცილებელია ორგანოთა სეროზული საფარველის მთლიანობის შენარჩუნება.
 • ოპერაციის შემდგომი ინფექციური გართულებების ასაცილებლად განხორციელებული უნდა იყოს შესაბამისი პროფილაქტიკური ღონისძიებები.
 • ოპერაციის დამთავრებისას აუცილებელია ჰემოსტაზის საიმედოობის შენარჩუნება.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

გასწვრივი განაკვეთები - შრეობრივად იკვეთება


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • კანი
 • კანქვეშა ქსოვილი
 • თეთრი ხაზი
 • განივი ფასცია
 • სუბსეროზული ქსოვილი
 • პერიტონეუმი
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

გნაკვეთები მუცლის ღრუს ორგანოებთან მიდგომისათვის - მოთხოვნები

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 1. მუცლის ღრუს გახსნის ადგილი უნდა შეესაბამებოდეს მუცლის კანზე ორგანოს პროექციას და წარმოადგენდეს უმოკლეს გზას ჩარევის ობიექტთან მისადგომად.
 2. განაკვეთის სიდიდე უნდა იძლეოდეს ოპერაციის თავისუფლად ჩატარების შესაძლებლობას.
 3. განაკვეთმა უნდა უზრუნველყოს მტკიცე ნაწიბურის ჩამოყალიბება და არ გამოიწვიოს შემდეგში მუცლის წინა-გვერდითი კედლის ფუნქციის დარღვევა.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

გნაკვეთები მუცლის ღრუს ორგანოებთან მიდგომისათვის - განაკვეთები

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • გასწვრივი
 • ირიბი
 • განივი
 • კუთხოვანი
 • კომბინირებული
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

მუცლის ღრუს ჩხვლეტა - ჩხვლეტის ადგილი

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • ჩხვლეტა - ჭიპისა და ბოქვენის სიმფიზის შემაერთებელი ხაზის შუა წერტილში.
 • ჭიპისა და თეძოს წინა ზედა წვეტის შემაერთებელი ხაზის შუა წერტილში.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

ირიბი განაკვეთები - შრეობრივად იკვეთება

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • კანი
 • კანქვეშა ქსოვილი
 • კანქვეშა და საკუთარი ფასციები
 • მუცლის გარეთა ირიბი კ.
 • შიგნითა ირიბი კ.
 • განივი კ.
 • სწორი კუნთი მის ბუდესთან ერთად შეიძლება გაიკვეთოს ნაწილობრივ (გარეთა ნაწილში) ან მთლიანად
 • განივი ფასცია
 • პერიტონეუმი


განაკვეთის გავლებისას გადაიკვეთება 1-2 ნეკნთაშუა ნერვი, რასაც ამ განაკვეთის ნაკლად თვლიან.

Lösung ausblenden
 • 568 Karteikarten
 • 62 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen ტოპი - ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე Kurs an der Tbilisi State Medical University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

პარამედიანური განაკვეთი

A:

ძირითადად ტარდება მხოლოდ მუცლის ზედა ნახევარში.

შუა ხაზიდან დაახლოებით 2 სმ-ის დაშორებით, მის პარალელურად.

Q:

პარარექტალური განაკვეთი ლენანდერი მიხედვით - ნაკლი


A:

მისი გატარებისას შესაძლებელია სწორი კუნთის ნერვების დაზიანება, რასაც თან მოსდევს კუნთის შესაბამისი სეგმენტის ატროფია და მუცლის პრესის დასუსტება

Q:

გასწვრივი განაკვეთები - ჭიპთან ურთიერთობის მიხედვით


A:

ზედა, შუა და ქვედა განაკვეთები.

ზედა შუა განაკვეთი:

 • იყენებენ მუცლის ზედა ნაწილში მდებარე ორგანოებთან მიდგომისათვის.
 • იგი იწყება მახვილისებრი მორჩის მახლობლად და გრძელდება ჭიპამდე.

ქვედა შუა განაკვეთი:

 • იყენებენ მუცლის ღრუს ქვედა ნაწილსა და მენჯში მდებარე ორგანოებთან მიდგომისათვის.
 • ავლებენ ჭიპის ქვემოთ.
 • ქვედა შუა განაკვეთი გამოირჩევა ტექსნიკის ზოგიერთი დეტალებით, რომელიც დაკავშირებულია მუცლის თეთრი ხაზის, სწორი კუნთებისა და ღრმა შრეების ანატომიური აგებულების თავისებურებებთან: თეთრი ხაზის გაკვეთის შემდეგ ჭრილობაში გამოჩნდება ორივე სწორი კუნთის მედიალური კიდეები, რომლებსაც გამოყოფენ და გადასწევენ გვერდებზე. ღრმა შრეები (განივი ფასცია, სუბსეროზული ქსოვილი, პერიტონეუმი) ჭრილობის ქვედა ნაწილში, შარდის ბუშტის დაზიანების აცილების მიზნით, უნდა გაიკვეთოს ფრთხილად.
Q:

მუცლის ღრუს ჩხვლეტა - საოპერაციო ველის დამუშავება

A:
 • სპირტით
 • იოდით
Q:

ტრანსრექტალური განაკვეთი

A:
 • გაივლის მუცლის სწორი კუნთზე შუა ხაზის პარალელურად, მისგან 3 სმ-ის დაშორებით.
 • განაკვეთს, როგორც წესი, ავლებენ ნეკნის კიდიდან ჭიპის დონემდე, საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება მისი გაგრძელებაც.
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

ტრანსრექტალური განაკვეთი - ჭრილობის დახურვა

A:
 • პერიტონეუმს, განივ ფასციასა და სწორი კუნთის ბუდის უკანა ფირფიტას კერავენ ერთად.
 • გათიშული სწორი კუნთი არ გაიკერება.
 • კერავენ მისი ბუდის წინა ფირფიტას და კანს.
Q:

მუცლის ღრუს ორგანოებზე ოპერაციული ჩარევებისას არსებული სავალდებულო წესები

A:
 • ოპერაციის დროს მუცლის ღრუ დიდხანს არ უნდა დარჩეს ღია.
 • ოპერაციების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნეს პერიტონეუმის ანატომიურ-ფიზიოლოგიური თავისებურებები.
 • ოპერაციის დროს აცილებული უნდა იყოს მუცლის ღრუს ინტრაოპერაციული ინფიცირება, განსაკუთრებით ღრუ ორგანოების შიგთავსით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს პერიტონიტის განვითარება.
 • პერიტონეუმი დაცული უნდა იყოს გადაციებისა და გამოშრობისაგან, რაც საშუალებას იძლევა შენარჩუნებულ იქნეს მისი ბიოლოგიური (დამცველობითი) თვისებები და შემცირდეს უარყოფითი ნეიროგენული ზემოქმედება (ოერიტონეუმი - რეფლექსოგენური ზონაა).
 • აუცილებელია ორგანოთა სეროზული საფარველის მთლიანობის შენარჩუნება.
 • ოპერაციის შემდგომი ინფექციური გართულებების ასაცილებლად განხორციელებული უნდა იყოს შესაბამისი პროფილაქტიკური ღონისძიებები.
 • ოპერაციის დამთავრებისას აუცილებელია ჰემოსტაზის საიმედოობის შენარჩუნება.
Q:

გასწვრივი განაკვეთები - შრეობრივად იკვეთება


A:
 • კანი
 • კანქვეშა ქსოვილი
 • თეთრი ხაზი
 • განივი ფასცია
 • სუბსეროზული ქსოვილი
 • პერიტონეუმი
Q:

გნაკვეთები მუცლის ღრუს ორგანოებთან მიდგომისათვის - მოთხოვნები

A:
 1. მუცლის ღრუს გახსნის ადგილი უნდა შეესაბამებოდეს მუცლის კანზე ორგანოს პროექციას და წარმოადგენდეს უმოკლეს გზას ჩარევის ობიექტთან მისადგომად.
 2. განაკვეთის სიდიდე უნდა იძლეოდეს ოპერაციის თავისუფლად ჩატარების შესაძლებლობას.
 3. განაკვეთმა უნდა უზრუნველყოს მტკიცე ნაწიბურის ჩამოყალიბება და არ გამოიწვიოს შემდეგში მუცლის წინა-გვერდითი კედლის ფუნქციის დარღვევა.
Q:

გნაკვეთები მუცლის ღრუს ორგანოებთან მიდგომისათვის - განაკვეთები

A:
 • გასწვრივი
 • ირიბი
 • განივი
 • კუთხოვანი
 • კომბინირებული
Q:

მუცლის ღრუს ჩხვლეტა - ჩხვლეტის ადგილი

A:
 • ჩხვლეტა - ჭიპისა და ბოქვენის სიმფიზის შემაერთებელი ხაზის შუა წერტილში.
 • ჭიპისა და თეძოს წინა ზედა წვეტის შემაერთებელი ხაზის შუა წერტილში.
Q:

ირიბი განაკვეთები - შრეობრივად იკვეთება

A:
 • კანი
 • კანქვეშა ქსოვილი
 • კანქვეშა და საკუთარი ფასციები
 • მუცლის გარეთა ირიბი კ.
 • შიგნითა ირიბი კ.
 • განივი კ.
 • სწორი კუნთი მის ბუდესთან ერთად შეიძლება გაიკვეთოს ნაწილობრივ (გარეთა ნაწილში) ან მთლიანად
 • განივი ფასცია
 • პერიტონეუმი


განაკვეთის გავლებისას გადაიკვეთება 1-2 ნეკნთაშუა ნერვი, რასაც ამ განაკვეთის ნაკლად თვლიან.

ტოპი - ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten ტოპი - ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე Kurse im gesamten StudySmarter Universum

ანატომია - ნერვული სისტემის ზოგადი სტრუქტურული ორგანიზაცია (კურსი 2)

Tbilisi State University

Zum Kurs
მე-4 თავის მე-2 ნაწილი

Tbilisi State Medical University

Zum Kurs
ზმნები

Tbilisi State Medical University

Zum Kurs
ძირითადი ტერმინები (განვითარების ფსიქოლოგია 2)

Tbilisi State University

Zum Kurs
ძირითადი საკითხები და ტერმინები (სოციალური ფსიქოლოგია 2)

Tbilisi State University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden ტოპი - ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen ტოპი - ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე