Nefrologi at Medical Academy In Lublin | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Nefrologi an der Medical Academy in Lublin

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Nefrologi Kurs an der Medical Academy in Lublin zu.

TESTE DEIN WISSEN

Akutt nyresvikt definisjon

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Med akutt nyresvikt forstår vi et vedvarende, ikke-fysiologisk fall i glomerulusfiiltrasjonen. Dette arter seg vanligvis som en oligurisk nyresvikt hvor urinproduksjonen faller til under 400-700 ml/døgn eller 0,5 ml/kg time.


The KDIGO guidelines define AKI as follows:

 • Increase in serum creatinine by ≥0.3 mg/dL (≥26.5 micromol/L) within 48 hours, or
 • Increase in serum creatinine to ≥1.5 times baseline, which is known or presumed to have occurred within the prior seven days, or
 • Urine volume <0.5 mL/kg/hour for six hours
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Akutt nyrevikt etiologi

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Prerenale årsaker

 • Utgjør 40-80% av tilfellene
 • Viktigste årsak er alvorlig hypovolemi (hypoperfusjon) og hypotensjon
  • Postoperativt/posttraumatisk, trolig den hyppigste enkeltårsak til akutt nyreskade
  • Sepsis kan gi hypoperfusjon og multiorgansvikt 
  • Blødning
  • Hjertesvikt


Intrarenale årsaker

 • Utgjør ca 10-50% av tilfellene
 • Akutt tubulær nekrose utgjør 70% av tilfellene med renal årsak
 • Akutt interstitiell nefritt
 • Akutt glomerulonefritt


Postrenale årsaker

 • Utgjør ca 10% av tilfellene av akutt terminal nyreskade. 
 • Viktigste årsak er urinretensjon pga. benign prostatahyperplasi
 • Andre årsaker kan være nevrogen blære, antikolinerge medikamenter, prostatakreft, blærekreft, livmorhalskreft, retroperitoneale oppfylninger og koagelblødninger i urinveiene


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Akutt nyresvikt diagnostikk

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Det er avgjørende å avklare om det foreligger et avløpshinder. Dersom det klinisk ikke er et åpenbart avløpshinder (postrenal nyresvikt), bør det gjøres en ultralydundersøkelse av urinveiene. Ved postrenal nyresvikt vil man vanligvis finne bilateralt utvidet nyrebekken og calyces, eventuelt også dilaterte ureteres bilateralt. Avløpshinder kan være en nedre urinveisobstruksjon med dilatert blære. Dette er vanlig hos eldre menn.


Ved en prerenalnyresvikt kan ultralydundersøkelse avsløre kompromittert sirkulasjon i nyrene på grunn av hypovolemi med eller uten blodtrykksfall. Det er da noe langsomere stigning av kreatinin i serum, gjerne mindre enn 50 umol/l (0,57 mg/dL) i døgnet enn når det foreligger en intrarenal nyresvikt. Konsentrasjonen av Na+ i urinen er gjerne lavere enn 20 mmol/l, og forholdet mellom kreatininverdien i urin og plasma målt i umol/l er høyere enn 40 (0,45 mg/dL) ved prerenal nyresvikt. Osmolaliteten i urinen skal også være høyere enn 500 mosmol/kg, og det er respons på rehydrering i løpet av 1-3 døgn. 


Når nyresvikten er betinget av primær nyreaffeksjon, må man i første omgang stille diagnosen ut fra kliniske opplysninger og funn, det er bare helt unntaksvis nødvendig å vurdere nyrebiopsi i diagnostikken.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Generelt om behandling av akutt nyresvikt

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Overhydrering
Ved oligurisk nyresvikt vil pasientene ofte være truet av overhydrering. Initialt kan dette forebygges med væskerestriksjon. Man kan øke urinutskillelsen ved bruk av slyngediuretika. Man kan gi opptil 1000 mg furosemid i døgnet, alternativt bumetanid opptil 25 mg. 

Dersom det ikke er respons på diuretika, skal de seponeres inntil pasienten igjen får urinproduksjon over 400-500 ml/døgn. Det er viktig å være klar over at dette er et symptomatisk tiltak – det er ingen holdepunker for at nyrefunksjonen bedres av diuretika.


Hyperkalemi
Hyperkalemien ved nyresvikt kan forsterkes ved legemidler som ACE hemmere, angiotensin II-reseptorantagonister, kaliumsparende diuretika, NSAID, trimetoprim og betaresepotorantagoniser, av metabolisk acidose, ved transfusjoner og ved vevsskade. Risikoen forsterkes ved samtidig hyponatremi og hypokalsemi. Serumkalium bør ikke overstige 6,5 mmol/l, og verdier < 5,7 mmol/l tilstrebes. Ved tegn på kardiotoksisitet eller ved serum kalium > 7 mmol/l gis ofte 2-4 mmol Ca+ intravenøst i løpet av noen minutter.


Dialysebehandling av akutt nyresvikt
Grovt sett kan man si at pasienter med AKI grad 3 må vurderes kontinuerlig med tanke på behov for dialysebehandling. Kliniske tegn på alvorlig uremi er perikarditt (det vil si gnidningslyd over hjertet), akutt polynevropati eller akutt cerebral konfusjon som ikke kan forklares på en annen måte. Dette er indikasjon for akutt dialyse. Truende overhydrering og anuri i mer enn 12 timer vil trekke i retning av dialysebehov, og det vil også plasmakreatinin over 300 umol/l (3,39 mg/dL), urinstoff over 30 mmol/l og hyperkalemi over 6 mmol/l. Akutt hemdodialyse kan utføres som en kontinuerlig hemofiltrasjon eller som en ordinær intermitterende hemodialyse basert på individuell vurdering. Peritoneal dialyse er ikke aktuelt ved akutt nyresvikt bortsett fra hos meget små barn.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Når stiger fosfatverdiene i blodet ved kronisk nyresvikt?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Fosfatverdiene i blodet stiger utover normalnivået først når GFR faller < 25-30 ml/min.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Behandlingsmål og behandling av hyperfosfatemi

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Behandlindsmålet ved hyperfosfatemi er å bringe fosfatverdiene tilbake til 1,5-1,8 mmol/L.


Ved begynnende hyperfosfatemi vil serumfosfatnivåene often kunne kontrolleres ved hjelp av redusert fosfatinnhold i kosten. Pasienter som nærmer seg dialysebehov, vil trenge orale fosfatbindere for å holde serumfosfatverdiene nede på et tilfredstillende nivå. Behandlingen virker ved at fosfat bindes til medikamentet i tarmen, slik at fosfat skilles ut med avføringen. Eksempler på kalsiumfrie fosfatbindere er lantankarbonhydrat og sevelamer.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Når utvikles som regel metabolsk acidose ved kronisk nyresvikt?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Den renale utskillelsen av syre er utilstrekkelig først når GFR blir lavere enn 40-50 ml/min. Pasienten utvikler en metabolisk acidose, som regel først når GFR er redusert med to tredjedeler (eGFR < 30). På grunn av kroppens egne bufringssystemer faller bikarbonatverdiene gjerne til 12-18 meq/L, sjelden lavere. Økt aniongap påvises gjerne på grunn av samtidig tilstedeværelse av organiske syrer.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Metabolisk acidose symptomer

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Metabolisk acidose kan gi subjektive symptomer som dyspne (som skyldes kompensatorisk hyperventilering og utlufting av CO2) og asteni. Dyspne kan i denne sammenhengen feilaktig oppfattes som tegn på hjerte- eller lungesvikt.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Behandling av metabolisk acidose ved kronisk nyresvikt

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Behandlingen av metabolisk acidose ved kronisk nyresvikt er daglig peroral inntak av natriumbikarbonat i dosering 1,5-3 g daglig. Behandlingsmålet er å holde en serumbikarbonat > 22 mmol/l, eller hindre at baseoverskuddet (base excess) blir lavere enn -3.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Når oppstår problemer med anemi av renal årsak hos personer med og uten diabetes?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Problemet med anemi av renal årsak starter når GFR er < 30-40 hos personer uten diabetes og < 45 hos personer med diabetes.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Årsaker til anemi ved kronisk nyresvikt

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Det skyldes nedsatt produksjon av det beinmargstimulerende hormonet erytropoietin i nyrene. Hemoglobin-verdier < 12 g/dl nødvendiggjør en generell anemiutredning, idet alternative årsaker til fallende hemoglobin må avklares. Slike tilstander inkluderer jernmangel (som ved okkulte blødningstilstander), hemolyse, vitamin B12- eller folinsyremangel, kroniske infeksjoner, hypotyreose, hemoglobinopatier og ernæringssvikt. Dersom de nevnte årsakene kan utelukkes hos en pasient med nyresvikt, er anemien mest sannsynlig forårsaket av svikt i erytropoietinproduksjonen. Anemien er som regel normokrom og normocytær.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Anuri og Oliguri definisjon

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Manglende urin kalles anuri, og en urinmengde mindre enn 400 ml kalles oliguri.

Lösung ausblenden
 • 4961 Karteikarten
 • 76 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Nefrologi Kurs an der Medical Academy in Lublin - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Akutt nyresvikt definisjon

A:

Med akutt nyresvikt forstår vi et vedvarende, ikke-fysiologisk fall i glomerulusfiiltrasjonen. Dette arter seg vanligvis som en oligurisk nyresvikt hvor urinproduksjonen faller til under 400-700 ml/døgn eller 0,5 ml/kg time.


The KDIGO guidelines define AKI as follows:

 • Increase in serum creatinine by ≥0.3 mg/dL (≥26.5 micromol/L) within 48 hours, or
 • Increase in serum creatinine to ≥1.5 times baseline, which is known or presumed to have occurred within the prior seven days, or
 • Urine volume <0.5 mL/kg/hour for six hours
Q:

Akutt nyrevikt etiologi

A:

Prerenale årsaker

 • Utgjør 40-80% av tilfellene
 • Viktigste årsak er alvorlig hypovolemi (hypoperfusjon) og hypotensjon
  • Postoperativt/posttraumatisk, trolig den hyppigste enkeltårsak til akutt nyreskade
  • Sepsis kan gi hypoperfusjon og multiorgansvikt 
  • Blødning
  • Hjertesvikt


Intrarenale årsaker

 • Utgjør ca 10-50% av tilfellene
 • Akutt tubulær nekrose utgjør 70% av tilfellene med renal årsak
 • Akutt interstitiell nefritt
 • Akutt glomerulonefritt


Postrenale årsaker

 • Utgjør ca 10% av tilfellene av akutt terminal nyreskade. 
 • Viktigste årsak er urinretensjon pga. benign prostatahyperplasi
 • Andre årsaker kan være nevrogen blære, antikolinerge medikamenter, prostatakreft, blærekreft, livmorhalskreft, retroperitoneale oppfylninger og koagelblødninger i urinveiene


Q:

Akutt nyresvikt diagnostikk

A:

Det er avgjørende å avklare om det foreligger et avløpshinder. Dersom det klinisk ikke er et åpenbart avløpshinder (postrenal nyresvikt), bør det gjøres en ultralydundersøkelse av urinveiene. Ved postrenal nyresvikt vil man vanligvis finne bilateralt utvidet nyrebekken og calyces, eventuelt også dilaterte ureteres bilateralt. Avløpshinder kan være en nedre urinveisobstruksjon med dilatert blære. Dette er vanlig hos eldre menn.


Ved en prerenalnyresvikt kan ultralydundersøkelse avsløre kompromittert sirkulasjon i nyrene på grunn av hypovolemi med eller uten blodtrykksfall. Det er da noe langsomere stigning av kreatinin i serum, gjerne mindre enn 50 umol/l (0,57 mg/dL) i døgnet enn når det foreligger en intrarenal nyresvikt. Konsentrasjonen av Na+ i urinen er gjerne lavere enn 20 mmol/l, og forholdet mellom kreatininverdien i urin og plasma målt i umol/l er høyere enn 40 (0,45 mg/dL) ved prerenal nyresvikt. Osmolaliteten i urinen skal også være høyere enn 500 mosmol/kg, og det er respons på rehydrering i løpet av 1-3 døgn. 


Når nyresvikten er betinget av primær nyreaffeksjon, må man i første omgang stille diagnosen ut fra kliniske opplysninger og funn, det er bare helt unntaksvis nødvendig å vurdere nyrebiopsi i diagnostikken.

Q:

Generelt om behandling av akutt nyresvikt

A:

Overhydrering
Ved oligurisk nyresvikt vil pasientene ofte være truet av overhydrering. Initialt kan dette forebygges med væskerestriksjon. Man kan øke urinutskillelsen ved bruk av slyngediuretika. Man kan gi opptil 1000 mg furosemid i døgnet, alternativt bumetanid opptil 25 mg. 

Dersom det ikke er respons på diuretika, skal de seponeres inntil pasienten igjen får urinproduksjon over 400-500 ml/døgn. Det er viktig å være klar over at dette er et symptomatisk tiltak – det er ingen holdepunker for at nyrefunksjonen bedres av diuretika.


Hyperkalemi
Hyperkalemien ved nyresvikt kan forsterkes ved legemidler som ACE hemmere, angiotensin II-reseptorantagonister, kaliumsparende diuretika, NSAID, trimetoprim og betaresepotorantagoniser, av metabolisk acidose, ved transfusjoner og ved vevsskade. Risikoen forsterkes ved samtidig hyponatremi og hypokalsemi. Serumkalium bør ikke overstige 6,5 mmol/l, og verdier < 5,7 mmol/l tilstrebes. Ved tegn på kardiotoksisitet eller ved serum kalium > 7 mmol/l gis ofte 2-4 mmol Ca+ intravenøst i løpet av noen minutter.


Dialysebehandling av akutt nyresvikt
Grovt sett kan man si at pasienter med AKI grad 3 må vurderes kontinuerlig med tanke på behov for dialysebehandling. Kliniske tegn på alvorlig uremi er perikarditt (det vil si gnidningslyd over hjertet), akutt polynevropati eller akutt cerebral konfusjon som ikke kan forklares på en annen måte. Dette er indikasjon for akutt dialyse. Truende overhydrering og anuri i mer enn 12 timer vil trekke i retning av dialysebehov, og det vil også plasmakreatinin over 300 umol/l (3,39 mg/dL), urinstoff over 30 mmol/l og hyperkalemi over 6 mmol/l. Akutt hemdodialyse kan utføres som en kontinuerlig hemofiltrasjon eller som en ordinær intermitterende hemodialyse basert på individuell vurdering. Peritoneal dialyse er ikke aktuelt ved akutt nyresvikt bortsett fra hos meget små barn.

Q:

Når stiger fosfatverdiene i blodet ved kronisk nyresvikt?

A:

Fosfatverdiene i blodet stiger utover normalnivået først når GFR faller < 25-30 ml/min.

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Behandlingsmål og behandling av hyperfosfatemi

A:

Behandlindsmålet ved hyperfosfatemi er å bringe fosfatverdiene tilbake til 1,5-1,8 mmol/L.


Ved begynnende hyperfosfatemi vil serumfosfatnivåene often kunne kontrolleres ved hjelp av redusert fosfatinnhold i kosten. Pasienter som nærmer seg dialysebehov, vil trenge orale fosfatbindere for å holde serumfosfatverdiene nede på et tilfredstillende nivå. Behandlingen virker ved at fosfat bindes til medikamentet i tarmen, slik at fosfat skilles ut med avføringen. Eksempler på kalsiumfrie fosfatbindere er lantankarbonhydrat og sevelamer.

Q:

Når utvikles som regel metabolsk acidose ved kronisk nyresvikt?

A:

Den renale utskillelsen av syre er utilstrekkelig først når GFR blir lavere enn 40-50 ml/min. Pasienten utvikler en metabolisk acidose, som regel først når GFR er redusert med to tredjedeler (eGFR < 30). På grunn av kroppens egne bufringssystemer faller bikarbonatverdiene gjerne til 12-18 meq/L, sjelden lavere. Økt aniongap påvises gjerne på grunn av samtidig tilstedeværelse av organiske syrer.

Q:

Metabolisk acidose symptomer

A:

Metabolisk acidose kan gi subjektive symptomer som dyspne (som skyldes kompensatorisk hyperventilering og utlufting av CO2) og asteni. Dyspne kan i denne sammenhengen feilaktig oppfattes som tegn på hjerte- eller lungesvikt.

Q:

Behandling av metabolisk acidose ved kronisk nyresvikt

A:

Behandlingen av metabolisk acidose ved kronisk nyresvikt er daglig peroral inntak av natriumbikarbonat i dosering 1,5-3 g daglig. Behandlingsmålet er å holde en serumbikarbonat > 22 mmol/l, eller hindre at baseoverskuddet (base excess) blir lavere enn -3.

Q:

Når oppstår problemer med anemi av renal årsak hos personer med og uten diabetes?

A:

Problemet med anemi av renal årsak starter når GFR er < 30-40 hos personer uten diabetes og < 45 hos personer med diabetes.

Q:

Årsaker til anemi ved kronisk nyresvikt

A:

Det skyldes nedsatt produksjon av det beinmargstimulerende hormonet erytropoietin i nyrene. Hemoglobin-verdier < 12 g/dl nødvendiggjør en generell anemiutredning, idet alternative årsaker til fallende hemoglobin må avklares. Slike tilstander inkluderer jernmangel (som ved okkulte blødningstilstander), hemolyse, vitamin B12- eller folinsyremangel, kroniske infeksjoner, hypotyreose, hemoglobinopatier og ernæringssvikt. Dersom de nevnte årsakene kan utelukkes hos en pasient med nyresvikt, er anemien mest sannsynlig forårsaket av svikt i erytropoietinproduksjonen. Anemien er som regel normokrom og normocytær.

Q:

Anuri og Oliguri definisjon

A:

Manglende urin kalles anuri, og en urinmengde mindre enn 400 ml kalles oliguri.

Nefrologi

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Nefrologi Kurse im gesamten StudySmarter Universum

NEFROLOGIA

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Zum Kurs
NEFROLOGIA

Universidad Privada del Valle

Zum Kurs
Nefrologia

Universidad Nacional de Asunción

Zum Kurs
NEFROLOGIA

Universidade Federal do Pará

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Nefrologi
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Nefrologi