20203 CNXH at Hanoi University Of Science And Technology | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für 20203 CNXH an der Hanoi University of Science and Technology

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen 20203 CNXH Kurs an der Hanoi University of Science and Technology zu.

TESTE DEIN WISSEN

Ý nghĩa của Học thuyết về SMLS toàn thế giới của GCCN là gì (2)?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1.Thủ tiêu CNTB

2.Xây dựng (thành công) CNXH

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Đặc trưng cơ bản của dân tộc về lãnh thổ là gì ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

cư trú tập trung hoặc đan xen

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Giai cấp công nhân (GCCN) là gì (3) ? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Tập đoàn xã hội ổn định 

2. Hình thành, phát triển cùng nền CN hiện đại

3. giai cấp đại diện cho LLSX hiện đại

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Đặc điểm GCCN ở các nước XHCN là gì ? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

làm chủ TLSX của XH --> cùng nhau xây dựng CNXH

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

khái niệm của dân tộc (Nghĩa rộng) là gì ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Cộng đồng người ổn định (quốc gia)

--> có lãnh thổ quốc gia

--> nền kinh tế thống nhất

--> ngôn ngữ chung 

--> ỹ thức về sự thống nhất của mình 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Sự chuyển biến của lập trường triết học như thế nào 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

CN duy tâm --> CN duy vật

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

3 phát kiến vĩ đại của C.Mác và P.Ăng ghen

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Chủ nghĩa Duy vật lịch sử

2.Học thuyết giá trị thặng dư

3.Học thuyết về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của GCCN

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Ý nghĩa Tác phẩm tuyên ngôn của ĐCS 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Cương lĩnh cính trị, kim chỉ nam cho ptr cộng sản

2.ra đời quan điểm cơ bản nhất của CNXHKH

3.Con đường để GCCN hoàn thành sứ mệnh lịch sử

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Tiền đề khoa học tự nhiên của CNXHKH

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1.Thuyết tiến hóa 

2.Thuyết tế bào

3.Định luật bảo toàn năng lượng

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Đặc điểm GCCN ở các nước TBCN là gì ? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

không có TLSX --> làm thuê cho GCTS

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Điều kiện kinh tế xã hội ra đời CNXHKH

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. sự phát triển của CNTBPTSX của TBCN

2.Sự phát triển của phong trào công nhân


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Cương lĩnh dân tộc là của ai ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1.Các Mác

2.Ăngghen

3.Lênin

Lösung ausblenden
  • 544 Karteikarten
  • 50 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen 20203 CNXH Kurs an der Hanoi University of Science and Technology - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Ý nghĩa của Học thuyết về SMLS toàn thế giới của GCCN là gì (2)?

A:

1.Thủ tiêu CNTB

2.Xây dựng (thành công) CNXH

Q:

Đặc trưng cơ bản của dân tộc về lãnh thổ là gì ?

A:

cư trú tập trung hoặc đan xen

Q:

Giai cấp công nhân (GCCN) là gì (3) ? 

A:

1. Tập đoàn xã hội ổn định 

2. Hình thành, phát triển cùng nền CN hiện đại

3. giai cấp đại diện cho LLSX hiện đại

Q:

Đặc điểm GCCN ở các nước XHCN là gì ? 

A:

làm chủ TLSX của XH --> cùng nhau xây dựng CNXH

Q:

khái niệm của dân tộc (Nghĩa rộng) là gì ?

A:

Cộng đồng người ổn định (quốc gia)

--> có lãnh thổ quốc gia

--> nền kinh tế thống nhất

--> ngôn ngữ chung 

--> ỹ thức về sự thống nhất của mình 

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Sự chuyển biến của lập trường triết học như thế nào 

A:

CN duy tâm --> CN duy vật

Q:

3 phát kiến vĩ đại của C.Mác và P.Ăng ghen

A:

1. Chủ nghĩa Duy vật lịch sử

2.Học thuyết giá trị thặng dư

3.Học thuyết về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của GCCN

Q:

Ý nghĩa Tác phẩm tuyên ngôn của ĐCS 

A:

1. Cương lĩnh cính trị, kim chỉ nam cho ptr cộng sản

2.ra đời quan điểm cơ bản nhất của CNXHKH

3.Con đường để GCCN hoàn thành sứ mệnh lịch sử

Q:

Tiền đề khoa học tự nhiên của CNXHKH

A:

1.Thuyết tiến hóa 

2.Thuyết tế bào

3.Định luật bảo toàn năng lượng

Q:

Đặc điểm GCCN ở các nước TBCN là gì ? 

A:

không có TLSX --> làm thuê cho GCTS

Q:

Điều kiện kinh tế xã hội ra đời CNXHKH

A:

1. sự phát triển của CNTBPTSX của TBCN

2.Sự phát triển của phong trào công nhân


Q:

Cương lĩnh dân tộc là của ai ?

A:

1.Các Mác

2.Ăngghen

3.Lênin

20203 CNXH

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten 20203 CNXH Kurse im gesamten StudySmarter Universum

CET 2022

Mindanao State University

Zum Kurs
PQ 2020/21

University of Veterinary Science

Zum Kurs
EXAM 2020

Fachhochschule Krems

Zum Kurs
2021

Universitat de Vic

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden 20203 CNXH
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen 20203 CNXH