Triết Học Trắc Nghiệm. at Hanoi Medical University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Triết học trắc nghiệm. an der Hanoi Medical University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Triết học trắc nghiệm. Kurs an der Hanoi Medical University zu.

TESTE DEIN WISSEN

Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, nó là quan hệ:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Tồn tại khách quan, độc lập với ý thức và không phụ thuộc vào ý thức của con người.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Tôn giáo có các nguồn gốc là:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Nguồn gốc xã hội.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

​Trong các hình thái ý thức xã hội sau hình thái ý thức xã hội nào tác động đến kinh tế một cách trực tiếp:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Ý thức đạo đức.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Tính chất của lực lượng xã hội là:


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Tính chất hiện đại và tính chất cá nhân.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Đặc điểm lớn nhất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Nhiều thành phần xã hội đan xen tồn tại.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Quan điểm cho rằng: nhận thức mới về nguyên tử - phát hiện ra điện tử - làm nguyên tử không tồn tại, thuộc lập trường triết học nào?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Chủ nghĩa duy vật siêu hình.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Đặc trưng chủ yếu của ý thức tôn giáo:


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Sự phản kháng đối với xã hội bất công.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hạt nhân cơ bản của quần chúng nhân dân là:


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Những người lao động sản xuất ra của cải vật chất.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Muốn nhận thức bản chất con người nói chung thì phải:


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Thông qua tồn tại xã hội của con người.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Yêu cầu cơ bản của tính khoa học khi xem xét lịch sử xã hội là:


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Phải mô tả được lịch sử xã hội cụ thể.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội:​​​​


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Là quá trình lịch sử tự nhiên.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Nhà nước có:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

2  đặc trưng.

Lösung ausblenden
  • 1002 Karteikarten
  • 56 Studierende
  • 6 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Triết học trắc nghiệm. Kurs an der Hanoi Medical University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, nó là quan hệ:

A:

Tồn tại khách quan, độc lập với ý thức và không phụ thuộc vào ý thức của con người.

Q:

Tôn giáo có các nguồn gốc là:

A:

Nguồn gốc xã hội.

Q:

​Trong các hình thái ý thức xã hội sau hình thái ý thức xã hội nào tác động đến kinh tế một cách trực tiếp:

A:

Ý thức đạo đức.

Q:
Tính chất của lực lượng xã hội là:


A:

Tính chất hiện đại và tính chất cá nhân.

Q:
Đặc điểm lớn nhất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:
A:
Nhiều thành phần xã hội đan xen tồn tại.
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Quan điểm cho rằng: nhận thức mới về nguyên tử - phát hiện ra điện tử - làm nguyên tử không tồn tại, thuộc lập trường triết học nào?

A:

Chủ nghĩa duy vật siêu hình.

Q:
Đặc trưng chủ yếu của ý thức tôn giáo:


A:

Sự phản kháng đối với xã hội bất công.

Q:
Hạt nhân cơ bản của quần chúng nhân dân là:


A:

Những người lao động sản xuất ra của cải vật chất.

Q:
Muốn nhận thức bản chất con người nói chung thì phải:


A:

Thông qua tồn tại xã hội của con người.

Q:
Yêu cầu cơ bản của tính khoa học khi xem xét lịch sử xã hội là:


A:

Phải mô tả được lịch sử xã hội cụ thể.

Q:

Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội:​​​​


A:

Là quá trình lịch sử tự nhiên.

Q:

Nhà nước có:

A:

2  đặc trưng.

Triết học trắc nghiệm.

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Triết học trắc nghiệm. Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Sinh học

Hanoi Medical University

Zum Kurs
Nervio trigemino

Universidad Autónoma de Sinaloa

Zum Kurs
trigeminal nerve

Pomeranian Academy of Medicine in Szczecin

Zum Kurs
TRIPLE I

Cagayan State University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Triết học trắc nghiệm.
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Triết học trắc nghiệm.