Sinh Học at Hanoi Medical University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Sinh học an der Hanoi Medical University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Sinh học Kurs an der Hanoi Medical University zu.

TESTE DEIN WISSEN
Lịch sử diễn ra một cách phức tạp là do:
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Bị tác động bởi quy luật lợi ích.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Việc phát hiện ra chủ nghĩa duy vật và lịch sử, C.Mác đã BƯỚC ĐẦU đặt cơ sở lý luận cho:


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Kinh tế chính trị học.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Cơ sở để xác định các giai cấp theo quan điểm của triết học Mác - Lenin?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Quan hệ sản xuất.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kiến trúc thượng tầng chịu sự quyết định của cơ sở hạ tầng theo cách:
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Chủ động.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Quan điểm cho rằng: nhận thức mới về nguyên tử - phát hiện ra điện tử - làm nguyên tử không tồn tại, thuộc lập trường triết học nào?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Chủ nghĩa duy vật siêu hình.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Bản chất hệ tư tưởng chính trị xã hội chủ nghĩa

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Là ý thức chính trị của toàn xã hội.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Trong xã hội có giai cấp, ý thức xã hội mang tính giai cấp là do:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Sự truyền bá tư tưởng của giai cấp thống trị.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, nó là quan hệ:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Tồn tại khách quan, độc lập với ý thức và không phụ thuộc vào ý thức của con người.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Đặc trưng quan trọng nhất của giai cấp là:


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Sự khác nhau về vai trò trong tổ chức, quản lý quá trình sản xuất.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội:​​​​


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Là quá trình lịch sử tự nhiên.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Nguyên nhân sâu xa của việc ra đời giai cấp thuộc:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Lĩnh vực quyền lực chính trị.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Chọn quan điểm đúng nhất trong các quan điểm sau đây:


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội.

Lösung ausblenden
  • 1002 Karteikarten
  • 56 Studierende
  • 6 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Sinh học Kurs an der Hanoi Medical University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Lịch sử diễn ra một cách phức tạp là do:
A:
Bị tác động bởi quy luật lợi ích.
Q:

Việc phát hiện ra chủ nghĩa duy vật và lịch sử, C.Mác đã BƯỚC ĐẦU đặt cơ sở lý luận cho:


A:

Kinh tế chính trị học.

Q:

Cơ sở để xác định các giai cấp theo quan điểm của triết học Mác - Lenin?

A:

Quan hệ sản xuất.

Q:
Kiến trúc thượng tầng chịu sự quyết định của cơ sở hạ tầng theo cách:
A:
Chủ động.
Q:

Quan điểm cho rằng: nhận thức mới về nguyên tử - phát hiện ra điện tử - làm nguyên tử không tồn tại, thuộc lập trường triết học nào?

A:

Chủ nghĩa duy vật siêu hình.

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Bản chất hệ tư tưởng chính trị xã hội chủ nghĩa

A:

Là ý thức chính trị của toàn xã hội.

Q:

Trong xã hội có giai cấp, ý thức xã hội mang tính giai cấp là do:

A:

Sự truyền bá tư tưởng của giai cấp thống trị.

Q:

Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, nó là quan hệ:

A:

Tồn tại khách quan, độc lập với ý thức và không phụ thuộc vào ý thức của con người.

Q:
Đặc trưng quan trọng nhất của giai cấp là:


A:

Sự khác nhau về vai trò trong tổ chức, quản lý quá trình sản xuất.

Q:

Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội:​​​​


A:

Là quá trình lịch sử tự nhiên.

Q:

Nguyên nhân sâu xa của việc ra đời giai cấp thuộc:

A:

Lĩnh vực quyền lực chính trị.

Q:
Chọn quan điểm đúng nhất trong các quan điểm sau đây:


A:

Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội.

Sinh học

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Sinh học Kurse im gesamten StudySmarter Universum

SINÓNIMO

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Zum Kurs
sinapsi

Catholic University of the Sacred Heart

Zum Kurs
SINAPSIS

Universidad de Pamplona

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Sinh học
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Sinh học